Dok. z dnia: 30.01.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Zarządzenie nr 16 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie komisji senackich ds. postępowań o nadanie tytułu profesora, wszczętych przed dniem 1 maja 2019 [PDF] [WORD]

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu przyjętego uchwałą nr 51/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie(dalej ASP) z dnia 13 czerwca 2019 roku zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję poniżej wskazane Komisje Senackie:
1. Komisja Senacka ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki dr. hab. Marcinowi Surzyckiemu, w składzie:
a) dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP – dziekan WG – przewodniczący
b) dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP
c) prof. dr hab. Łukasz Konieczko
2. Komisja Senacka ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki dr. hab. Grzegorzowi Bieniasowi, w składzie:
a) dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP – dziekan WM – przewodniczący
b) dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP
c) dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP
3. Komisja Senacka ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki dr. hab. Zbigniewowi Dudkowi, w składzie:
a) dr hab. Ewa Janus, prof. ASP – dziekan WRZ – przewodnicząca
b) dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP
c) prof. Andrzej Zwolak
4. Komisja Senacka ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki dr hab. Krystynie Orzech, w składzie:
a) dr hab. Ewa Janus, prof. ASP – dziekan WRZ – przewodnicząca
b) prof. Józef Murzyn
c) prof. Mieszko Tylka
5. Komisja Senacka ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki dr hab. Marcie Lempart - Geratowskiej, w składzie:
a) prof. Jadwiga Wyszyńska – przewodnicząca
b) dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
c) prof. Łukasz Konieczko
6. Komisja Senacka ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki
dr hab. Zofii Kaszowskiej, w składzie:
a) dr hab. Marta Lempart – Geratowska, prof. ASP – dziekan WKiRDS – przewodnicząca
b) prof. Mieszko Tylka
c) dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof. ASP

§ 2
1. do zadań komisji, o której mowa w § 1, należy przygotowywanie dla Rektora i Senatu ASP opinii w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w ramach postepowań o nadanie tego tytułu wszczętych w ASP przed dniem 1 maja 2019 roku z zastrzeżeniem, że do tych postepowań w szczególności odpowiednio stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1789 z późn. zm.)
2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 roku, poz. 261 z późn. zm.)
- przy czym od dnia 1 października 2019 roku przez radę jednostki organizacyjnej, o której mowa w przepisach wskazanych w pkt. 1-2, rozumie się Senat ASP.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1:
1) komisja opracowuje na podstawie recenzji w postepowaniu przygotowanych przez recenzentów powołanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia ostatniej recenzji,
2) podległą zatwierdzeniu przez właściwy zespół bezwzględną większością głosów,
3) podpisują przewodniczący właściwych komisji i niezwłocznie przekazują Rektorowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
19.02.2020 13:40Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
12.02.2020 12:46Paulina BadowskapublikacjaPokaż