Dok. z dnia: 13.11.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Zarządzenie nr 91 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: wynagrodzeń w postępowaniu doktorskim oraz w postępowaniu habilitacyjnym [PDF] [WORD]

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 184 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie określa wynagrodzenia w postępowaniu doktorskim oraz w postępowaniu habilitacyjnym wszczętych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 2
1. Wysokość jednorazowych wynagrodzeń w postępowaniu doktorskim wynosi:
a. dla promotora - 83% wynagrodzenia profesora - 5320,30 zł;
b. dla promotora pomocniczego — 50% wynagrodzenia profesora - 3205,00 zł;
c. za sporządzenie recenzji w przewodzie doktorskim – 27 % wynagrodzenia profesora – 1730,70 zł.
2. Wysokość wynagrodzeń w postępowaniu habilitacyjnym wynosi:
a. dla przewodniczącego komisji habilitacyjnej - 33% wynagrodzenia profesora - 2115,30 zł;
b. dla sekretarza komisji habilitacyjnej - 33% wynagrodzenia profesora - 2115,30 zł;
c. dla pozostałych członków Komisji Habilitacyjnej – 17% wynagrodzenia profesora – 1089,70 zł;
d. dodatkowo recenzent za sporządzenie recenzji otrzymuje wynagrodzenie w wymiarze 33% wynagrodzenia profesora - 2115,30 zł.

§ 3

1. do wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończonych postępowań o nadanie stopnia naukowego stosuje się w oparciu o art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) przepisy rozporządzenia z 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2014, poz. 48) oraz rozporządzenia z 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.2016 poz. 2063).

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.11.2019 11:10Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna