Dok. z dnia: 3.12.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Zarządzenie nr 95 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie postępowań związanych z nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r. [PDF] [WORD]

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 179 z dnia 3 lipca - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.
1. do postępowań w sprawie nadania stopni doktora lub doktora habilitowanego wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r. stosuje się odpowiednio w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261 z późn. zm.),
3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165 z późn. zm.)
- przy czym od dnia 1 października 2019 r. przez radę jednostki organizacyjnej, o której mowa w przepisach wskazanych w pkt 1-2, rozumie się Radę do spraw stopni będącą organem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, o którym mowa w § 37-41 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
2. w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, stopień doktora lub doktora habilitowanego nadaje się w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki”.

§ 2.
1. do postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r. w szczególności stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261 z późn. zm.)
- przy czym od dnia 1 października 2019 r. przez radę jednostki organizacyjnej, o której mowa w przepisach wskazanych w pkt 1-2, rozumie się Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
9.01.2020 9:25Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
10.12.2019 12:40Paulina BadowskapublikacjaPokaż