Dok. z dnia: 27.06.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

uchwała.pdf

Uchwała nr 55/2019
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2, art. 70 ust. 4 oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 11 pkt 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie mając na uwadze uchwałę nr 43/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzenia w ASP efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów, Senat ASP ustala niniejszym warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2020/2021 dla osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów:

§1
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którym w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów (zwanej dalej procedurą) potwierdzono efekty uczenia się, prowadzone jest zgodnie z uchwałą Senatu ASP w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na i rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021, zwanej dalej uchwałą, z uwzględnieniem poniższych zapisów.

§2
Na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, zgodnym z wnioskiem
o potwierdzenie efektów uczenia się, mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu w wyniku procedury oraz:
1) przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne na studia, określone w załącznikach nr 1-9B do uchwały,
2) w procesie potwierdzenia efektów uczenia się na sporządzonej przez Wydziałową Komisję ASP ds. potwierdzenia efektów uczenia się liście rankingowej zajęli najwyższe miejsca umożliwiające im przyjęcie na studia mieszczące się w limicie, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§3
Kandydatów, o których mowa w § 1, obowiązują przepisy dotyczące kandydatów na studia, określone w uchwale, w tym rejestracja w systemie rekrutacji online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

§4
1. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.

2. Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 jest określany odrębną uchwałą Senatu.

§5
1. w wypadku przyjęcia na studia kandydata na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się dziekan właściwego wydziału, uwzględniając liczbę i charakter zaliczonych przedmiotów, określa czas trwania studiów kandydata.

2. Dziekan wydziału może zdecydować o skróceniu czasu trwania studiów.

§6
1. Kandydaci przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się będą zwolnieni z realizacji przedmiotów wynikających z programu studiów, które zostały im zaliczone w ramach procedury.

2. Warunki odbywania studiów przez kandydatów przyjętych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego programu studiów i opieki naukowej, określa regulamin studiów.

§7
Kandydatowi, który w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się został przyjęty na studia niestacjonarne, zostanie proporcjonalnie pomniejszona opłata za ten okres studiów, w którym, zgodnie z programem studiów, realizowane są przedmioty uznane w wyniku procedury.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
1.07.2019 13:17Magdalena LitewkapublikacjaWersja aktualna