deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zasady, które winny być przestrzegane przez całe środowisko Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jako te, które

w połączeniu z dbałością o zachowanie  dziedzictwa narodowego i tradycji uczelni mogą kreować kulturę życia całej społeczności  Akademii  oraz pozytywnie oddziaływać na jej otoczenie. 

Zasada legalizmu

· Przestrzegać prawa i statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Zasada służby publicznej

· Sumiennie wykonywać swoje obowiązki, aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni.

· Inicjować działania sprzyjające rozwojowi Uczelni.  

Zasada kreatywności

· Poszukiwać nowych, oryginalnych, wciąż lepszych rozwiązań jako wyrazu autentycznej twórczości.

· Rozwijać warsztat artystyczny, projektowy, badawczy i dydaktyczny.  

Zasada wolności ekspresji

· Wspierać wolność ekspresji w sztuce, dydaktyce i badaniach.  

Zasada otwartości

· Dążyć do wymiany doświadczeń poprzez kontakty z innymi ośrodkami nauki i kształcenia.

· Włączać się w światowy obieg sztuki i nauki poprzez twórczość artystyczną, projektową, kształcenie i badania.

· Upowszechniać osiągnięcia w zakresie sztuki, projektowania i badań naukowych. 

Zasada poszanowania godności i tolerancji

· Szanować indywidualne przekonania i aspiracje.

· Łagodzić pojawiające się konflikty międzyludzkie. 

Zasada odpowiedzialności

· Przeciwstawiać się przejawom nieuczciwości  i niestosownemu zachowaniu.

· Brać odpowiedzialność za powierzone funkcje i warsztat naukowy.

· Korzystać z wolności tworzenia mając na uwadze uczucia i wartości wyznawane przez innych. 

Zasada życzliwości

· Być wymagającym, życzliwym nauczycielem, wychowawcą i przełożonym.

· Postępować bezinteresownie wobec studentów i współpracowników 

Zasada uczciwości

· Odważnie weryfikować własne dokonania.

· Potrafić przyznać się do błędu.

· Respektować prawo własności intelektualnej w stosunku do współpracowników oraz innych twórców. 

Zasada bezstronności

· Stosować zasadę bezstronności w ocenach dorobku artystycznego, projektowego i naukowego innych osób i instytucji.

· Sprawiedliwie oceniać wyniki pracy studentów i współpracowników.

· Unikać konfliktu interesów.

Dokument adresowany jest  do całej społeczności Akademii, na której  spoczywa odpowiedzialność za kultywowanie podstawowych wartości etycznych, stosowanie zasad dobrych obyczajów w kształtowaniu i utrzymaniu etosu akademickiego.

Dokument eksponuje wybrany zbiór  zasad dobrych obyczajów, mając na uwadze ułatwienie rozstrzygnięć odpowiednim komisjom uczelnianym w sytuacjach konfliktowych.

Dokument opracowano na podstawie: Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku .

Kwiecień, 2012

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
20.08.2021 23:24Paulina Zawadzka Wersja aktualna
20.08.2021 22:59Paulina Zawadzka Pokaż