deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Nowy BIP

Uruchomiona została nowa wersja strony BIP dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wszystkie dokumenty i informacje wprowadzone przed 20 marca 2019 znajdują się na bip-old.asp.krakow.pl

 

 

KONKURS na WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu_oferta

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu_oświadczenia i wykazy Oferenta

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu_wzór umowy zlecenia brokerskiego

Sprostowanie z dnia 11.04.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.04.2024 r.

Informacja dotycząca konkursu

 

OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.03.01-IP.08-001/23 „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” dotyczącego realizacji działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które nie realizowały projektów w ramach konkursów Uczelnia dostępna w POWER albo uczelni, które realizowały projekty w ramach konkursów Uczelnia dostępna POWER: ścieżka MINI. 
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki jako wnioskodawca w konkursie FERS.03.01-IP.08-001/23 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs. Nabór prowadzony jest w oparciu o zapisy art. 39 ustawy z dnia z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późń. zm.) i dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Wnioskodawcą będzie uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.
 
Pliki:
Zapytanie na partnera
Formularz konkursowy na partnera
 
Zapraszamy do składania ofert.
OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA
KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA do WSPÓŁPRACY
KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA do WSPÓŁPRACY- WORD

 

INFORMACJA o WYBORZE PARTNERA

Informujemy wszystkich Wykonawców, zainteresowanych przystąpieniem do postępowań o zamówienia publiczne, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, iż ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, od 1 stycznia 2021 roku, uruchamiamy Platformę Zakupową służącą do realizacji procedur.

Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatny.

Platforma będzie podstawowym narzędziem do komunikacji z Wykonawcami oraz posłuży Wykonawcom do składania ofert w postępowaniach.

Cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma obejmie postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązkowa elektronizacja dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych), jak też  postępowania dla zamówień nieobjętych tą ustawą, które będą prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w ASP.   

Od Wykonawców składających oferty w postępowaniach ustawowych wymagany jest posiadanie podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem (od 1 stycznia dla postępowań  w procedurach „krajowych” będzie dopuszczalny również podpis zaufany i podpis osobisty).

Do składania ofert w postępowaniach regulaminowych podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Platforma zakupowa.

Bezpośrednia ścieżka dostępu:

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow

 

 Wsparcie  dla Wykonawców, związane z procesem składania ofert, procesem rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy:

Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00)

 • §1

W związku z brakiem ofert unieważniam II przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5, ogłoszony w dniu 10.08.2020r.

 • §2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE 31-157 KRAKÓW, PL. MATEJKI 13 II PRZETARG NIEOGRANICZONY [PDF]

 

 

 • § 1. Rodzaj, miejsce i termin przetargu

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki ogłasza przetarg, który odbędzie się w dniu 10.09.2020r. godz. 11:00 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy pl. Jana Matejki 13 pokój 105,

którego przedmiotem jest:

 

zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5.

 

 

 • § 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

 

Nieruchomość wystawioną na sprzedaż można obejrzeć w terminie 17.08.2020r. - 04.09.2020r. W sprawach ustalania terminu i godziny oględzin należy się kontaktować z Działem Administracyjno-Gospodarczym, pl. Matejki 13, pokój nr 114 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00, numer telefonu (0-12) 299 20 41.

 

 

 • § 3. Opis przedmiotu przetargu

 

Przedmiotem przetargu jest

 1. sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 o powierzchni 2 229,90 m2 wraz z przynależnymi piwnicami oznaczonymi nr 001, 002, 0046 co stanowi łączny obszar 2 376,40 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00321904/8. z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 49/5, obręb 62, jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00286974/1 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony w 222/1000 częściach. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków decyzją nr A-750 z dnia 7 maja 1988 roku. (W KW KR1P/00286974/1 ujawniono odpłatne użytkowanie na okres 20 lat udziału w wysokości 6/1000 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/5 o pow.0,7853 ha obr. 62 zabudowaną budynkiem położonym w Krakowie przy Al. Mickiewicza nr 5 w tym że zakres wykonywania prawa ograniczony jest do powierzchni 65m2, obejmującej pomieszczenia na poddaszu budynku, zaadaptowane na pracownie stolarskie, a także części o pow. 330,10m2, jaką stanowi pomieszczenie strychu, a to celem prowadzenia działalności dydaktycznej na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.)
 2. wynajęcie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lokalu opisanego w pkt. 1 wraz z przynależnymi piwnicami oznaczonymi nr 001, 002, 0046, tj. powierzchni o łącznym obszarze 2 376,40 m2 – na czas niezbędny do czasu opróżnienia lokalu z osób i rzeczy, tj. na czas określony nie dłuższy jednak niż 36 miesiące i nie krótszy niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy sprzedaży lokalu.
 • § 4. Wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia
 1. Cena wywoławcza sprzedaży, o której mowa w § 3 pkt 1 wynosi 12 092 376,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych). Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 604 618,80 zł (słownie: sześćset cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych 80/100 groszy), do dnia 08.09.2020r. na konto: Santander Bank Polska SA 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 z dopiskiem: „wadium w przetargu na sprzedaż lokalu nr 2 przy al. Mickiewicza 5” oraz złożenie oferty. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie bądź wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma podlega odrzuceniu.
 3. Postąpienie nie może być niższe niż 120 923,76 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złotych 76/00 groszy) z zaokrągleniem do pełnych złotych. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia.
 4. Wpłacone wadium przepada na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
 5. W przypadku pozostałych oferentów, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w terminie 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Wadium podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

 

 

 • § 5. Warunki uczestnictwa w przetargu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty ceny sprzedaży w stosunku do przedmiotu sprzedaży określonego w § 3 pkt 1 oraz ceny miesięcznego czynszu najmu w stosunku do przedmiotu najmu, określonego w § 3 pkt 2. Oferty pisemne należy składać na Dzienniku Podawczym (pokój nr1) przy pl. Matejki 13 w Krakowie, do dnia 10.09.2020r do godziny 9:00 w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5/ Nie otwierać przed 10.09.2020r., godz. 11:00”.
 2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać:
 3. imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, i miejsce zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – firmę lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer REGON i numer NIP oferenta; w przypadku, gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania  oferenta  powinna  przedłożyć  do  wglądu  aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców tj. z KRS lub z CEIDG.W przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. oferowaną cenę sprzedaży w stosunku do przedmiotu sprzedaży określonego w § 3 pkt 1, oznaczoną cyfrą i słownie, oraz ceny miesięcznego czynszu najmu w stosunku do przedmiotu najmu  określonego w § 3 pkt 2, oznaczoną cyfrą i słownie,
 6. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wszystkimi warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, jego stanem technicznym i prawnym oraz, że w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
 9. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że sprzedaż nieruchomości wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP,
 10. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zamierza wynająć lokal, o którym mowa w § 3 pkt 1. do czasu opróżnienia go z rzeczy i osób, lecz nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy,
 11. oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (w sytuacji gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku, z którego nastąpił przelew wadium),
 12. w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,
 13. własnoręczny podpis oferenta lub osoby/lub osób uprawnionej lub upoważnionej do jego reprezentowania, oraz zostać opatrzona pieczęcią jeżeli pochodzi od przedsiębiorcy lub osoby prawnej.
 14. Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu.
 15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.09.2020r. o godz. 11:00 w pok. 105, przy pl. Matejki 13 w Krakowie.
 16. W przypadku złożenia równorzędnych ofert sprzedaży, o której mowa w § 3 pkt 1, obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym zostało określone w § 4 ust. 3.
 • § 6. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

 

 1. Wadium osoby (podmiotu), która wygrała przetarg, przepada na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jeżeli osoba ta (podmiot) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
 2. W przypadku nie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w wysokości, w jakiej zostało wpłacone.
 • § 7. Informacje dotyczące warunków zawarcia umowy sprzedaży

 

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie informuje, że w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej, zostanie sporządzona umowa przedwstępna zbycia nieruchomości, zaś umowa przyrzeczona przenosząca prawo własności nieruchomości – w terminie 30 dni od daty otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej na sprzedaż nieruchomości.
 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy sprzedaży przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie zezwolenie, jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów wskazanej powyżej ustawy. w przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 • § 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz warunki uczestnictwa w przetargu można uzyskać w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pl. Matejki 13, pokój nr 114 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00 lpod numerem telefonu (0-12) 299 20 41 oraz na stronie internetowej : bip.asp.krakow.pl
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, do zakończenia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a warunki przetargu mogą być zmienione lub przetarg odwołany.
 3. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu Komisji Przetargowej.

 

 • § 9. Ochrona danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przez Administratora przetwarzane w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Administratora i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane w imieniu ASP na podstawie zawartych umów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i regulacjach wewnętrznych ASP w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących ASP i w stosunku do ASP.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
 7. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (poprawienia),
 8. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO

 1. Osobie, której dane są przetwarzane w wyżej określonych celach nie przysługuje:
  1. prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

- gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
 3. Dane osobowe udostępnione na potrzeby niniejszego postępowania nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

 1. Rzuty lokalu nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie - [pobierz rzut przyziemia] [pobierz rzut poddasza - 1] [pobierz rzut poddasza -2] [pobierz rzut II piętra]
 2. Odpis zwykły księgi wieczystej nr KR1P/00321904/8 [pdf]
 3. Odpis zwykły księgi wieczystej nr KR1P/00286974/1 [pdf]
 4. Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie [pdf]
 5. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zał. do Zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 24 lutego 2020 r.) [pdf]

Kraków, 10.08.2020r.