deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Nowy BIP

Uruchomiona została nowa wersja strony BIP dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wszystkie dokumenty i informacje wprowadzone przed 20 marca 2019 znajdują się na bip-old.asp.krakow.pl

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2019 [PDF]Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2019 [PDF]

Dział I2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 31-157 Kraków
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)
Część A4)
 w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B5)
X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C6)
 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)
 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
 procesu zarządzania ryzykiem,
 audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

.Kraków, 18 marca 2020 r. .............................................................
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)
______
* Niepotrzebne skreślić.

 

Dział II9)
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
a) Wdrożenie procedur wynikających z nowych przepisów prawnych oraz innych obowiązków uczeni wynikających np. z audytów wewnętrznych – zrealizowane
b) Uzupełnianie funkcjonujących wewnętrznych regulacji prawnych o rozdział zadań i odpowiedzialności, w tym też kontrolnych w zakresie realizacji zadań w systemie POL-on, weryfikacja brakujących danych, dostosowanie systemów informatycznych do wymagań ustawowych – realizowane stale
c) Praca nad zakresem pytań z ankiety dotyczącej samooceny jednostki, w wypadku których padło najwięcej odpowiedzi „nie” – w trakcie realizacji
d) Przegląd i dopracowanie polityki zarządzania ryzykiem w celu dostosowania jej do działalności Uczelni, w tym określenie sposobów reagowania na ryzyka oraz opracowanie modelu dokumentów odzwierciedlających ryzyko – niezrealizowane/ w trakcie realizacji
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
a) Uzupełnianie funkcjonujących wewnętrznych regulacji prawnych o rozdział zadań i odpowiedzialności, w tym też kontrolnych w zakresie realizacji zadań w systemie POL-on, weryfikacja brakujących danych, dostosowanie systemów informatycznych do wymagań ustawowych – zadanie, które powinno być realizowane stale
b) Praca nad zakresem pytań z ankiety dotyczącej samooceny jednostki, w wypadku których padło najwięcej odpowiedzi „nie” - zadania delegowane do pilnego zrealizowania w roku 2020, wg zaleceń sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2019
c) Przegląd i dopracowanie polityki zarządzania ryzykiem w celu dostosowania jej do działalności Uczelni, w tym określenie sposobów reagowania na ryzyka oraz opracowanie modelu dokumentów odzwierciedlających ryzyko - określone i zdiagnozowane ryzyka w ramach prac zespołu kontroli zarządczej
d) konsekwentna polityka dokonywania zakupów w Uczelni, zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o finansach publicznych
e) wzmocnieni działań nad dostosowaniem uregulowań/procedur wewnętrznych do bieżących wyzwań (wyjazdy służbowe, uszczegółowienie sprawozdawczości zewnętrznej, dopracowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie dokładności sprawozdań budżetowych, bieżące monitorowanie stopnia wykonania planu finansowo-rzeczowego) - efekt analizy audytów wewnętrznych
f) aktualizacja Kodeksu Etyki oraz zasad jego ekspozycji i promocji

Dział III10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
a) Bieżące uzupełnianie regulacji wewnętrznych, weryfikacja i uzupełnianie brakujących danych w systemach informatycznych
b) Usprawnienie pracy zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zespołu ds. zarządzania ryzykiem – stałe spotkania zespołu
c) uściślenie planu realizacji audytów wewnętrznych i analizy zaleceń

2. Pozostałe działania:
wszystkie działania zostały zaplanowane

Objaśnienia:
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
2) w dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części a albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
4) Część a wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. w przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale i niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale i oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE, 31-157 KRAKÓW, PL. MATEJKI 1 w DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [PDF]

§ 1. Rodzaj, miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. godz. 11:00 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy pl. Jana Matejki 13 pokój 105, sprzeda prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5.

§ 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Nieruchomość wystawioną na sprzedaż można obejrzeć w terminie 26.02 - 9.03.2020r. w sprawach ustalania terminu i godziny oględzin należy się kontaktować z Działem Administracyjno-Gospodarczym, pl. Matejki 13, pokój nr 114 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, numer telefonu (0-12) 299 20 41.

§ 3. Opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 o powierzchni 2 229,90 m2 wraz z przynależnymi piwnicami oznaczonymi nr 001, 002, 0046 co stanowi łączny obszar 2 376,40 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00321904/8. z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 49/5, obręb 62, jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00286974/1 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony w 222/1000 częściach. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków decyzją nr A-750 z dnia 7 maja 1988 roku. (W KW KR1P/00286974/1 ujawniono odpłatne użytkowanie na okres 20 lat udziału w wysokości 6/1000 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/5 o pow.0,7853 ha obr. 62 zabudowaną budynkiem położonym w Krakowie przy Al. Mickiewicza nr 5 w tym że zakres wykonywania prawa ograniczony jest do powierzchni 65m2, obejmującej pomieszczenia na poddaszu budynku, zaadaptowane na pracownie stolarskie, a także części o pow. 330,10m2, jaką stanowi pomieszczenie strychu, a to celem prowadzenia działalności dydaktycznej na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.)

§ 4. Wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia

1. Cena wywoławcza sprzedaży, o której mowa w § 3 wynosi 12 092 376,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych). na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 604 618,80 zł (słownie: sześćset cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych 80/100 groszy), do dnia 9 marca 2020 r. na konto: Santander Bank Polska SA 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 z dopiskiem: „wadium w przetargu na sprzedaż lokalu nr 2 przy al. Mickiewicza 5” oraz złożenie oferty. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. w przypadku wybrania oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie bądź wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma podlega odrzuceniu.
3. Postąpienie nie może być niższe niż 120 923,76 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złotych 76/00 groszy) z zaokrągleniem do pełnych złotych. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia.
4. Wpłacone wadium przepada na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
5. w przypadku pozostałych oferentów, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w terminie 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.
6. Wadium podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

§ 5. Warunki uczestnictwa w przetargu

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty ceny sprzedaży w stosunku do przedmiotu przetargu określonego w § 3. Oferty pisemne należy składać na Dzienniku Podawczym (pokój nr1) przy pl. Matejki 13 w Krakowie, do dnia 11 marca 2020r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5/ Nie otwierać przed 11 marca 2020 r., godz. 11:00”.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać:
a) imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, i miejsce zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – firmę lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer REGON i numer NIP oferenta; w przypadku, gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania oferenta powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców tj. z KRS lub z CEIDG.W przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oferowaną cenę sprzedaży w stosunku do przedmiotu przetargu określonego w § 3, oznaczoną cyfrą i słownie,
d) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wszystkimi warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, jego stanem technicznym i prawnym oraz, że w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
g) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że sprzedaż nieruchomości wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP,
h) oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (w sytuacji gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku, z którego nastąpił przelew wadium),
i) w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,
j) własnoręczny podpis oferenta lub osoby/lub osób uprawnionej lub upoważnionej do jego reprezentowania, oraz zostać opatrzona pieczęcią jeżeli pochodzi od przedsiębiorcy lub osoby prawnej.
3. Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11 marca 2020 r. o godz. 11:00 w pok. 105, przy pl. Matejki 13 w Krakowie.
5. w przypadku złożenia równorzędnych ofert sprzedaży, o której mowa w § 3, obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym zostało określone w § 4 ust. 3.

§ 6. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

1. Wadium osoby (podmiotu), która wygrała przetarg, przepada na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jeżeli osoba ta (podmiot) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
2. w przypadku nie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w wysokości, w jakiej zostało wpłacone.

§ 7. Informacje dotyczące warunków zawarcia umowy sprzedaży

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie informuje, że w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej, zostanie sporządzona umowa przedwstępna zbycia nieruchomości, zaś umowa przyrzeczona przenosząca prawo własności nieruchomości – w terminie 30 dni od daty otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej na sprzedaż nieruchomości.

2. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy sprzedaży przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie zezwolenie, jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów wskazanej powyżej ustawy. w przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz warunki uczestnictwa w przetargu można uzyskać w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pl. Matejki 13, pokój nr 114 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 lub pod numerem telefonu (0-12) 299 20 41 oraz na stronie internetowej : bip.asp.krakow.pl
2. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, do zakończenia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a warunki przetargu mogą być zmienione lub przetarg odwołany.
3. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu Komisji Przetargowej.

§ 9. Ochrona danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :
1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przez Administratora przetwarzane w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Administratora i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane w imieniu ASP na podstawie zawartych umów.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i regulacjach wewnętrznych ASP w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących ASP i w stosunku do ASP.
6. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (poprawienia),
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO
7. Osobie, której dane są przetwarzane w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
- gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10. Dane osobowe udostępnione na potrzeby niniejszego postępowania nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

1. Rzuty lokalu nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie, [Pobierz rzut II piętra] [Pobierz rzut poddasza]
2. Odpis zwykły księgi wieczystej nr KR1P/00321904/8 [PDF]
3. Odpis zwykły księgi wieczystej nr KR1P/00286974/1 [PDF]
4. Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie, [PDF]
5. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zał. do Zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 24 lutego 2020 r.). [PDF]

Kraków, 24 lutego 2020r.