deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Akademia sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.asp.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.03.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.03.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Treści niedostępne

• występowanie treści nietekstowych, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny.
• występowanie miejsc z zaburzoną strukturą nagłówków
• brak mechanizmu umożliwiającej pomijanie powtarzalnych bloków strony
• występowanie nieprawidłowości dotyczących linków (np. o niezrozumiałej nazwie)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Stawowy-Sarara, mstawowy@asp.krakow.pl, telefon: 122992015 (dział informatyczny).

Kontaktować można się także pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Kompleks budynków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 / B16 / Paderewskiego

Do budynku prowadzi wejście od pl. Matejki lub od ul. Basztowej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Upoważnieni studenci mogą otwierać bramę kartą studencką. Po zasygnalizowaniu potrzeby wejście może zostać udostępnione również dla innych osób.
Do wejścia przy pl. Matejki prowadzą schody, wejście od ul. Basztowej umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach -1, 0, 1,2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego. Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 
 
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 

 

2. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Lea 27-29.

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 2 wejścia od frontu od ul. Lea oraz wejście od podwórza.
Do głównych wejść prowadzą schody, do wejścia od podwórza prowadzi podjazd dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie -1, parterze oraz piętrach 1,2,3,4.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

3. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Humberta 3

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Humberta.
Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

4. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Karmelicka 16

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Karmelickiej.
Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

5. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Smoleńsk 9

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Smoleńsk.
Do 2 wejść bocznych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

6. Budynek: Dom Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Zakopane, ul. Harenda 16.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Harenda, wejście od parkingu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwia przejechanie wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie -1, parterze oraz na piętrze 1.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 (przy tzw. galerii); Na poziomie 0 łazienka w jednym z pokoi przystowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

7. Budynek: Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Zakopane, ul. Harenda 16,

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Harenda.
Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz migowy

W obrębie budynku przy pl. Matejki 13:
 
Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
W pozostałych przypadkach:
 
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.Kontakt:Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
11.10.2022 15:44Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna
5.04.2022 22:16Paulina Zawadzka Pokaż
11.03.2021 21:00Paulina ZawadzkaaktuazlizacjaPokaż
11.03.2021 20:57Paulina ZawadzkaaktuazlizacjaPokaż
11.03.2021 20:42Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
1.03.2021 23:34Paulina ZawadzkaaktuazlizacjaPokaż
1.03.2021 23:34Paulina ZawadzkaaktuazlizacjaPokaż
1.03.2021 23:31Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
1.03.2021 23:25Paulina Zawadzkazmiana danychPokaż
10.06.2020 10:29Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
10.06.2020 10:28Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
19.02.2020 13:29Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
18.02.2020 15:41Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
18.02.2020 15:39Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
18.02.2020 15:33Paulina BadowskapublikacjaPokaż
10.02.2020 15:35Krzysztof KrólPublikacjaPokaż