deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2019 [PDF]Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2019 [PDF]

Dział I2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 31-157 Kraków
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)
Część A4)
 w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B5)
X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C6)
 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)
 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
 procesu zarządzania ryzykiem,
 audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

.Kraków, 18 marca 2020 r. .............................................................
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)
______
* Niepotrzebne skreślić.

 

Dział II9)
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
a) Wdrożenie procedur wynikających z nowych przepisów prawnych oraz innych obowiązków uczeni wynikających np. z audytów wewnętrznych – zrealizowane
b) Uzupełnianie funkcjonujących wewnętrznych regulacji prawnych o rozdział zadań i odpowiedzialności, w tym też kontrolnych w zakresie realizacji zadań w systemie POL-on, weryfikacja brakujących danych, dostosowanie systemów informatycznych do wymagań ustawowych – realizowane stale
c) Praca nad zakresem pytań z ankiety dotyczącej samooceny jednostki, w wypadku których padło najwięcej odpowiedzi „nie” – w trakcie realizacji
d) Przegląd i dopracowanie polityki zarządzania ryzykiem w celu dostosowania jej do działalności Uczelni, w tym określenie sposobów reagowania na ryzyka oraz opracowanie modelu dokumentów odzwierciedlających ryzyko – niezrealizowane/ w trakcie realizacji
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
a) Uzupełnianie funkcjonujących wewnętrznych regulacji prawnych o rozdział zadań i odpowiedzialności, w tym też kontrolnych w zakresie realizacji zadań w systemie POL-on, weryfikacja brakujących danych, dostosowanie systemów informatycznych do wymagań ustawowych – zadanie, które powinno być realizowane stale
b) Praca nad zakresem pytań z ankiety dotyczącej samooceny jednostki, w wypadku których padło najwięcej odpowiedzi „nie” - zadania delegowane do pilnego zrealizowania w roku 2020, wg zaleceń sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2019
c) Przegląd i dopracowanie polityki zarządzania ryzykiem w celu dostosowania jej do działalności Uczelni, w tym określenie sposobów reagowania na ryzyka oraz opracowanie modelu dokumentów odzwierciedlających ryzyko - określone i zdiagnozowane ryzyka w ramach prac zespołu kontroli zarządczej
d) konsekwentna polityka dokonywania zakupów w Uczelni, zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o finansach publicznych
e) wzmocnieni działań nad dostosowaniem uregulowań/procedur wewnętrznych do bieżących wyzwań (wyjazdy służbowe, uszczegółowienie sprawozdawczości zewnętrznej, dopracowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie dokładności sprawozdań budżetowych, bieżące monitorowanie stopnia wykonania planu finansowo-rzeczowego) - efekt analizy audytów wewnętrznych
f) aktualizacja Kodeksu Etyki oraz zasad jego ekspozycji i promocji

Dział III10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
a) Bieżące uzupełnianie regulacji wewnętrznych, weryfikacja i uzupełnianie brakujących danych w systemach informatycznych
b) Usprawnienie pracy zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zespołu ds. zarządzania ryzykiem – stałe spotkania zespołu
c) uściślenie planu realizacji audytów wewnętrznych i analizy zaleceń

2. Pozostałe działania:
wszystkie działania zostały zaplanowane

Objaśnienia:
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
2) w dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części a albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
4) Część a wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. w przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale i niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale i oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.04.2024 14:37Jolanta KurekWersja aktualna
16.04.2020 11:54Paulina BadowskapublikacjaPokaż