deklaracja dostępności
wyszukiwarka

OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.03.01-IP.08-001/23 „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” dotyczącego realizacji działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które nie realizowały projektów w ramach konkursów Uczelnia dostępna w POWER albo uczelni, które realizowały projekty w ramach konkursów Uczelnia dostępna POWER: ścieżka MINI. 
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki jako wnioskodawca w konkursie FERS.03.01-IP.08-001/23 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs. Nabór prowadzony jest w oparciu o zapisy art. 39 ustawy z dnia z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późń. zm.) i dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Wnioskodawcą będzie uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.
 
Pliki:
Zapytanie na partnera
Formularz konkursowy na partnera
 
Zapraszamy do składania ofert.

OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA do WSPÓŁPRACY

Nowy BIP

Uruchomiona została nowa wersja strony BIP dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Trwa przenoszenie danych z poprzedniej witryny BIP.

Obecnie na nowej stronie publikowane są zamówienia publiczne i kategorie widoczne w menu.

Wszystkie dokumenty i informacje wprowadzone przed 20 marca 2019 znajdują się na bip-old.asp.krakow.pl

 

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2018

Dział 1
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania.
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów.
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji.
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, te w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej" w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 31-157 Kraków
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych

Część A
W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządca

Część B
X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
samooceny procedur zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

(-) prof. Stanisław Tabisz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Kraków 29.03.2019