Dok. z dnia: 19.06.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Z a r z ą d z e n i e Nr 75 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej [PDF]

Załącznik nr 1. Oświadczenie o dziedzinie i dyscypilnie [.doc]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody - jedna dyscyplina [.doc]

Załącznik nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody - dwie dyscypliny [.doc]

Załącznik nr 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody - liczba N [.doc]

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 265 ust. 5 i ust. 13, art. 343 ust. 7,8,9 i10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz 
§ 2 ust. 3 i ust. 5 pkt 3), w zw. z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 poz. 496) w zw. z §23 ust. 2 i 3 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, zwanej dalej Akademią, z dnia 13 czerwca 2019 r., przyjętego uchwałą Nr 51/2019 r. Senatu ze zm., zarządzam co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuję pracowników Akademii prowadzących działalność naukową albo biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej do złożenia oświadczenia o dziedzinie
i dyscyplinie naukowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Pracowników prowadzących działalność naukową zobowiązuję także do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Akademii (do celów ewaluacji jakości działalności naukowej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
Z obowiązku tego zwolniony jest pracownik, który złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w innym niż Akademia podmiocie.

3. Pracowników prowadzących badania naukowe, zobowiązuję ponadto do złożenia oświadczenia upoważniającego Akademię do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie ze wzorem:
- w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej wyłącznie w jednym podmiocie - określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
- w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz/lub prowadzenia działalności naukowej w więcej niż jednym podmiocie - określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

4. w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach niezwiązanych
z koniecznością prowadzenia działalności naukowej, kierujący wydziałem zobowiązany jest do ustalenia, czy ww. pracownicy faktycznie prowadzą działalność naukową
i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji. w przypadku pozytywnej weryfikacji stanu faktycznego w tym obszarze – fakt ten należy zgłosić
w Sekcji ds. Ewaluacji Jakości Naukowej. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niezwiązanych z prowadzeniem działalności naukowej mogą złożyć oświadczenia,
o których w ust. 1 i 2 w porozumieniu z kierującym wydziałem.

§ 2
1. Pracownicy, o których mowa § 1 zobowiązani są do złożenia oświadczeń w Sekcji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w terminach określonych w Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych
w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. – tj.
- oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Akademii (do celów ewaluacji jakości działalności naukowej) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony,
- oświadczenie upoważniającego Akademię do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej składa się nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

2. Zobowiązuję kierujących wydziałami do nadzoru nad realizacją obowiązków pracowników wydziału w zakresie składania oświadczeń, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

3. Dział Spraw Pracowniczych zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Sekcji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej informacji o nawiązaniu, ustaniu stosunku pracy lub przesunięciu pracownika na stanowisko związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności naukowej bądź przesunięciu z tego stanowiska na inne niż związane
z prowadzeniem działalności naukowej. Informacje te przekazywane są na bieżąco, w celu zebrania oświadczeń oraz uaktualnienia danych w systemie POL-on.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Traci moc zarządzenia Rektora nr 73 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
20.07.2020 9:22Anna Knych-SałachzałącznikiWersja aktualna
20.07.2020 8:57Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż
19.06.2020 14:50Paulina BadowskapublikacjaPokaż