deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 19.02.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 3/2020 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Rada Uczelni proponuje następującą zmianę w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
§ 30 zmiana zapisu – ust. 3, p. 3) – winno być: członkowie rady uczelni.
Uzasadnienie zmiany:
Obecne brzmienie tego punktu stanowi, że w posiedzeniach senatu z głosem doradczym bierze udział przewodniczący rady uczelni lub osoba przez niego upoważniona. Zapewnienie wszystkim członkom rady uczelni możliwości udziału w posiedzeniach senatu jest niezbędne ze względu na 
1. pełną realizację ustawowej roli rady uczelni jako trzeciego organu uczelni (obok rektora i senatu), mającego ważne zadania doradcze,
2. konieczność usprawnienia komunikacji między tymi trzema organami,
3. obecność takiego rozwiązania w innych uczelniach.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.03.2020 9:49Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna