deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 10.12.2019
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 6/2019 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020 [PDF]

Na podstawie art. 408 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 51 ust. 1 i 3 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ustala się, co następuje:
§1
Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 roku zatwierdza do realizacji prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020.

Przychody ogółem 56 435,0 tys. zł
w tym:
- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe 48 800,0 tys. zł
- przychody z prowadzonej działalności 3 800,0 tys. zł
- pozostałe przychody operacyjne 3 800,0 tys. zł
- przychody finansowe 35,0 tys. zł

Koszty ogółem 56 400,0 tys. zł
w tym:
- amortyzacja 1 200,0 tys. zł
- materiały i energia 2 050,0 tys. zł
- remonty 400,0 tys. zł
- pozostałe usługi obce 2 700,0 tys. zł
- podatki i opłaty 150,0 tys. zł
- wynagrodzenia 36 000,0 tys. zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 300,0 tys. zł
- pozostałe koszty rodzajowe 2 100,0 tys. zł
- pozostałe koszty operacyjne 3 500,0 tys. zł

Zysk brutto 35,0 tys. zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 27,0 tys. zł
Zysk netto 8,0 tys. zł

Plan zatrudnienia ( w etatach) 432
w tym:
- nauczyciele akademiccy 296
- pracownicy nie będący nauczycielami 136

Inwestycje (termomodernizacja, przebudowa Smoleńsk 21) 14.736,0 tys .zł

§2
Po otrzymaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ostatecznej decyzji o wysokości przyznanej kwoty na wydatki bieżące w roku 2020 zostanie sporządzony plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2020.
§3
Zatwierdzone prowizorium obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku do czasu uchwalenia przez Radę Uczelni planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 roku.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:28Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:26Krzysztof KrólPokaż
2.03.2020 14:08Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
2.03.2020 14:07Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
2.03.2020 14:07Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
2.03.2020 14:06Paulina BadowskapublikacjaPokaż