deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 14.04.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 6/2020 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie objęcia wsparciem finansowym pracowników i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433) [PDF]

§ 1
Działając na podstawie art. 18 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz § 34 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Rada Uczelni rekomenduje rozważenie podjęcia następujących działań:

1. Wsparcie finansowe wszystkich osób związanych w tym roku z ASP umowami cywilnoprawnymi, dla których dochód z tych umów jest jedynym źródłem utrzymania, a które w obecnych warunkach nie mogą wykonywać swojej pracy; możliwe wydają się jednorazowe zapomogi i wykorzystanie programu rządowego Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
2. Objęcie pomocą stypendialną wszystkich słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie posiadają żadnego źródła dochodu.
3. Wsparcie w postaci jednorazowej zapomogi oraz objęcie stypendium socjalnym studentów, którzy w związku z sytuacją epidemii utracili dochód lub ich sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, a także gdy dochód utracił ich najbliższy członek rodziny – w ramach przepisów regulujących przyznanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa.
4. Umożliwienie wszystkim dyplomantom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich dostępu w okresie wakacyjnym do pomieszczeń ASP (warsztatów i pracowni) w celu realizacji ich prac artystycznych.
5. Znaczne przesunięcie terminów płatności czesnego za semestr letni dla wszystkich studentów ASP korzystających ze studiów płatnych.
6. Doradztwo i pomoc (pracownikom, doktorantom i studentom) w przygotowaniu wniosków o środki w ramach programów wsparcia finansowego dla artystów zatrudnionych na uczelniach artystycznych – programów zaproponowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (np. Pomoc Socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury MKiDN), wraz z szerokim rozpropagowaniem tych programów.
7. Przedłużenie na okres wakacji zatrudnienia tych młodych pracowników, których cząstkowe etaty kończą się przed wakacjami, zwłaszcza jeśli Uczelnia zamierza zatrudnić ich ponownie w nowym roku akademickim.
§ 2
Rada Uczelni zaleca utrzymanie pomocy do czasu powrotu Uczelni do normalnego trybu pracy. Równocześnie rekomenduje oszacowanie miesięcznych oszczędności wynikających z zamknięcia budynków ASP oraz istotnego ograniczenia obsługi pomieszczeń i ich sprzątania, a także znacznego spadku zużycia energii elektrycznej i wody. Te oszczędności mogą stanowić podstawę miesięcznej kwoty wsparcia dla osób związanych z ASP jedynie poprzez umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
§ 3
Zakres udzielonej pomocy powinien być uzależniony od możliwości finansowych ASP. Rada Uczelni wspiera wszelkie działania władz ASP zmierzające do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (ministerialnych).

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 13:57Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna