deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 19.10.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 11/2020 w sprawie zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje propozycję zmian w Statucie ASP, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Załącznik do Uchwały nr 11/2020 Rady Uczelni ASP

Postać opiniowanej propozycji zmian w statucie ASP, przedstawionej Radzie Uczelni w formie projektu uchwały Senatu ASP

Uchwała nr 36/2020
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. z późn. zm.) w zw. z § 108 statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego uchwałą nr 51/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. (zmienionego uchwałą Senatu nr 20/2020 z dnia 11 maja 2020 r.), Senat ASP uchwala co następuje:

 • §1.
 1. W statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stanowiącym załącznik do uchwały Senatu ASP nr 51/2019 r. z dnia 13 czerwca 2019 r., zmienionego uchwałą Senatu nr 20/2020 z dnia 11 maja 2020 r wprowadza się zmiany wskazane w ust. 2 i 3.
 2. 39 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Pracami rady ds. stopni kieruje prezydium składające się z przewodniczącego oraz członków tej rady, przy czym członkowie rady reprezentują kierunki kształcenia prowadzone w uczelni, w liczbie równej kierunkom studiów prowadzonych w uczelni.”

 1. 2 załącznika nr 2 do statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. [Posiedzenia organów i ciał kolegialnych]

 1. Organy kolegialne oraz ciała kolegialne (komisje i rady nie będące organami) obradują na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 2. Obradom senatu przewodniczy rektor, a w razie jego nieobecności – najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.
 3. Części obrad, która dotyczy oceny pracy rektora, przewodniczy najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.
 4. Obradom rady ds. stopni przewodzi jej przewodniczący.
 5. Posiedzenia organów kolegialnych oraz ciał kolegialnych, o których mowa w 1 mogą być przeprowadzane, a uchwały podejmowane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
 6. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
 7. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa”.
 • § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.10.2020 10:49Ewelina BurypublikacjaWersja aktualna