deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 4.11.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 12/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2020 [PDF]

Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zgodnie z art.18 ust.2.2 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U z 2018 r. poz.166)  oraz §34 ust.2.2 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im .Jana Matejki w Krakowie, na  posiedzeniu w dniu 4 listopada 2020 r. zatwierdza korektę planu rzeczowo–finansowego Uczelni na rok 2020:

  Plan po korektach

(w tys. zł)

Dział I

Przychody z działalności operacyjnej                                                     59.537,7

w tym:

przychody z podstawowej działaln. operac.                                          58.477,7

pozostałe przychody                                                                                       1.060,0

Koszty działalności operacyjnej                                                               59.436,4

w tym:

koszty podstawowej działalności

operacyjnej                                                                                                   58.986,4

pozostałe koszty                                                                                               450,0

Koszty rodzajowe:                                                                                        56.186,4

- amortyzacja                                                                                                              1.800,0

- zużycie materiałów i energii                                                                     2.200,0

- usługi obce                                                                                                    3.800,0

- podatki i opłaty                                                                                                     135,0

- wynagrodzenia                                                                                                      36.501,4

- ubezpieczenia społeczne                                                                             9.350,0

   i inne świadczenia

- pozostałe koszty rodzajowe                                                                        2.400,0

Zmiana stanu produktów                                                                            2.800,0

Przychody finansowe                                                                                     100,0

Koszty finansowe                                                                                                     30,0

Zysk brutto 2020 r.                                                                                          171,3

Podatek dochodowy od osób prawnych                                                      30,0

Zysk netto 2020 r.                                                                                               141,3

Dział II

Fundusz stypendialny

- zwiększenia                                                                                                             1 650,0

Stan na koniec okresu sprawozdawczego                                                            259,9

 

Dział II

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

- zwiększenia                                                                                                                 73,0

- zmniejszenia                                                                                                                73,0

Stan na koniec okresu sprawozdawczego                                                               0,0

 

 

 W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
13.11.2020 13:09Ewelina BurypublikacjaWersja aktualna