deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 28.12.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr15/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2021 [PDF]

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 85) oraz  § 34 ust. 2 p. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Rada Uczelni pozytywnie opiniuje następujące prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2021, przedstawione 16 grudnia 2020 roku przez Kwestora ASP:

Przychody ogółem                                                                                          60 816,6 tys. zł

w tym:

- subwencje i dotacje z budżetu podmiotowe i celowe                                            52 320,6 tys. zł

- przychody z prowadzonej działalności                                                           5 126,0 tys. zł

- pozostałe przychody operacyjne                                                                     3 250,0 tys. zł

- przychody finansowe                                                                                            120,0 tys. zł

Koszty ogółem                                                                                                    60 686,1 tys. zł

w tym:

- amortyzacja                                                                                                          1 320,0 tys. zł       

- materiały i energia                                                                                              2 100,0 tys. zł

- remonty                                                                                                                   520,0 tys. zł

- pozostałe usługi obce                                                                                         2 891,0 tys. zł 

- podatki i opłaty                                                                                                       135,0 tys. zł

- wynagrodzenia                                                                                                  40 984,6 tys. zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                10 235,5 tys. zł

- pozostałe koszty rodzajowe                                                                              2 080,0 tys. zł

- pozostałe koszty operacyjne i finansowe                                                          420,0 tys. zł

Zysk brutto                                                                                                                130,5 tys. zł

Podatek dochodowy od osób prawnych                                                               30,0 tys. zł

Zysk netto                                                                                                                  100,5 tys. zł

 

 

 

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski