deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.07.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr  8/2020 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2020 [PDF]w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2020 [PDF]

Rada  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zgodnie z art. 408.1. Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 51 statutu ASP, na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2020 r. zatwierdziła przedstawiony 30 czerwca plan rzeczowo–finansowy Uczelni na rok 2020:

Plan

(w tys. zł)

 

Przychody z działalności operacyjnej                                  58.992,0

w tym:

przychody z podstawowej działaln. operac.                         57.632,0

pozostałe przychody                                                                1.360,0

Koszty działalności operacyjnej                                           58.936,4

w tym:

koszty podstawowej działalności

operacyjnej                                                                            58.486,4

pozostałe koszty                                                                          450,0

Koszty rodzajowe:                                                                 55.786,4

- amortyzacja                                                                           1.800,0

- zużycie materiałów i energii                                                 2.200,0

- usługi obce                                                                             3.800,0

- podatki i opłaty                                                                         135,0

- wynagrodzenia                                                                     36.501,4

- ubezpieczenia społeczne                                                       9.150,0

   i inne świadczenia

- pozostałe koszty rodzajowe                                                  2.200,0

Zmiana stanu produktów                                                       2.700,0

Przychody finansowe                                                                      30,0

Koszty finansowe                                                                              7,0

Zysk brutto 2020 r.                                                                         78,6

Podatek dochodowy od osób prawnych                                         25,0

Zysk netto 2020 r.                                                                            53,6

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
14.07.2020 9:28Anna Knych-SałachpublikacjaWersja aktualna
14.07.2020 9:11Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż