deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 11.05.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Status: obowiązujące

Uchwała nr 23/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwałą nr 31/2019 z dnia 24 maja 2019 r. [PDF]

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 oraz § 72 ust. 2-5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) a także na podstawie art. 75 ust. 2-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Senat ASP uchwala następujące zmiany do Regulaminu studiów w ASP, uchwalonego przez Senat ASP uchwalą nr 31/2019 z dnia 24 maja 2019 r.:

§ 1
1. § 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, zawierający uzasadnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności przedstawione w uzasadnieniu, należy złożyć do dziekana nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru. Student, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 składa wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru.”
2. § 31 ust. 3 i 14 otrzymują brzmienie:
„3. Student może otrzymać urlop po terminie, o którym mowa w ust. 2, jeśli przyczyną wymienioną w podaniu o urlop jest długotrwała choroba potwierdzona przez akademicką służbę zdrowia lub lekarza specjalistę, a okres choroby wskazany w zwolnieniu lekarskim odpowiada okresowi trwania semestru studiów, na którym student ubiega się urlop. Urlopu udziela dziekan.
14. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 dla:
1. studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
2. studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku
– z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop jest automatycznie przedłużany do końca tego semestru.”
3. § 37 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, która zaliczyła ostatni semestr studiów może, za zgodą dziekana, wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego, bez konieczności uzupełniania różnic programowych. Prawo to przysługuje jednorazowo, w okresie do 1 roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.”
4. § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. w uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.”
§ 2
Zmiany Regulaminu wynikające z niniejszej uchwały Senatu wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 roku i obowiązują po uzgodnieniu treści zmian z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego lub wejdą w życie zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
5.06.2020 15:05Paulina BadowskaWersja aktualna
5.06.2020 13:48Paulina BadowskaPokaż
20.05.2020 15:39Paulina BadowskapublikacjaPokaż