deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 24.05.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Status: obowiązujące

uchwała.pdf

Uchwała nr 31/2019
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie Regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) w zw. z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr 20/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 3
Uchwała wchodzi z dniem 1 października 2019 r.

 

Uzgodniono z Samorządem Studenckim
Mateusz Kordas

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Tabisz

Załącznik do Uchwały nr 31/2019

Regulamin studiów
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Regulamin studiów]
1. Studia wyższe w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwanej dalej ASP lub uczelnią, są prowadzone na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
2) Statutu ASP, zwanego dalej statutem,
3) Regulaminu studiów w ASP, zwanego dalej regulaminem.
2. Regulamin określa organizację i przebieg studiów oraz związane z tym prawa i obowiązki studentów studiujących w ASP.
3. Regulamin dotyczy jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim lub w języku obcym.
4. Jeżeli wiążące ASP krajowe lub międzynarodowe umowy w sprawie wspólnego kształcenia lub wymiany studentów przewidują inne niż określone w regulaminie prawa i obowiązki studentów dotyczące organizacji i przebiegu studiów w ASP, stosuje się postanowienia tych porozumień, w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli wymaga tego umowa, rektor może określić w drodze zarządzenia prawa i obowiązki studentów dotyczące przebiegu studiów odmiennie, niż stanowi regulamin.
5. Regulamin stosuje się odpowiednio do:
1) osób, których macierzystą uczelnią nie jest ASP, realizujących w niej elementy programu studiów na podstawie skierowania z uczelni macierzystej w ramach umowy zawartej z ASP lub na podstawie decyzji;
2) cudzoziemców odbywających w ASP studia wyższe na zasadach określonych w art. 323 ustawy
– w sprawach nieuregulowanych inaczej przez odrębne przepisy prawa lub umowy, których stroną jest ASP, lub zarządzenia rektora wydane w celu wykonania tych porozumień.

§ 2. [Definicje]
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) przedmiot – wyodrębniony z nazwy element programu studiów przyjętego dla danego kierunku obejmujący określone treści tematyczne, realizowany w formie wykładu, zajęć w pracowniach, ćwiczeń, proseminarium, seminarium lub innych zajęć dydaktycznych; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć;
2) karta przedmiotu – standaryzowany dokument zawierający w szczególności nazwę przedmiotu, założone dla niego efekty uczenia się, sposób jego prowadzenia, główne treści programowe, sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta oraz wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej;
3) prowadzący przedmiot – nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot i jego koordynację, w tym wszystkie rodzaje zajęć realizowanych w ramach przedmiotu lub osobę posiadającą kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć, której powierzono koordynację przedmiotu;
4) egzamin – formę weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta, kończącą się przyznaniem oceny, przy czym przez pojęcie egzaminu rozumie się także przegląd egzaminacyjny;
5) zaliczenie - formę weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, kończącą lub niekończącą się przyznaniem oceny, dotyczącą wybranej formy zajęć wchodzącej w skład przedmiotu, o którym mowa w pkt 1;
6) różnice programowe – różnice dotyczące listy przedmiotów, ich treści merytorycznych ustalonych w kartach przedmiotów oraz liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom, występujące pomiędzy programami studiów obowiązującymi w ASP i w innych uczelniach lub pomiędzy programami studiów obowiązującymi w ASP w różnych okresach, ustalane w związku z koniecznością osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, niezbędnych do ukończenia studiów zgodnie z obowiązującym programem studiów;
7) ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – europejski system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych, służący do oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz do potwierdzania realizacji kolejnych etapów kształcenia;
8) punkt ECTS - miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się, odpowiadającą 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez ASP oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami;
9) efekty uczenia się – wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się;
10) potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągniętych poza systemem studiów, umożliwiający podjęcie studiów w ASP zgodnie z zasadami uchwalonymi przez senat;
11) średnia arytmetyczna – sumę wszystkich uzyskanych w danym okresie ocen z egzaminów i zaliczeń kończących się przyznaniem oceny, podzieloną przez liczbę tych ocen, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według zasad matematycznych;
12) rektor – rektora ASP;
13) dziekan – dziekana wydziału.

ROZDZIAŁ II. PRAWA i OBOWIĄZKI STUDENTA
§ 3. [Przyjęcie na studia]
1. Zasady rekrutacji na studia określa ustawa oraz odpowiednia uchwała senatu.
2. na zasadach określonych w regulaminie, studia w ASP można także podjąć w trybie:
1) potwierdzenia efektów uczenia się,
2) przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej,
3) wznowienia studiów.
3. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut ASP. Ślubowanie składa się na piśmie.
4. Student rozpoczynający kształcenie w ASP jest zobowiązany do zaliczenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką, która jest dokumentem poświadczającym jego status i posiadanie praw studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej przysługuje do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna, zawieszenia w prawach studenta lub ukończenia studiów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
6. Student otrzymuje dostęp do uczelnianego systemu informatycznego.
7. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa zarządzenie rektora.
8. Przez cały okres studiów student ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do kontynuacji kształcenia na danym kierunku studiów.

§ 4. [Nadzór nad organizacją studiów]
1. Nadzór nad organizacją studiów oraz działalnością dydaktyczną uczelni sprawuje rektor.
2. w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rektora nadzór nad realizacją studiów na wydziale sprawuje dziekan.

§ 5. [Samorząd studencki]
1. Wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni są organy samorządu studenckiego uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.
2. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy, regulaminu samorządu studenckiego, zgodnie ze statutem i niniejszym regulaminem.
3. Samorząd studencki organizuje i prowadzi szkolenia z praw i obowiązków studenta, o którym mowa w art. 84 ustawy.

§ 6. [Opiekun roku]
Dziekan, w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego, może powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów lub grup studenckich.

§ 7. [Prawa studenta]
1. na zasadach określonych w regulaminie i uchwałach senatu, a także zarządzeniach rektora student ma prawo w szczególności do:
1) rozwijania własnych zainteresowań artystycznych i naukowych oraz przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej;
2) uczestniczenia w pracach artystycznych i naukowych realizowanych w ASP oraz inicjowania i organizowania innych form działalności o tym charakterze;
3) zgłaszania poprzez organy samorządu studenckiego i jego przedstawicieli w senacie, w radach wydziałów i komisjach senackich postulatów dotyczących programów studiów, ich realizacji oraz innych spraw, ważnych dla przebiegu studiów i rozwoju osobistego studentów;
4) oceniania procesu dydaktycznego.
2. na zasadach określonych w regulaminie student ma również prawo do:
1) studiowania według indywidualnej organizacji studiów;
2) urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów;
3) zmiany kierunku studiów;
4) podjęcia studiów na więcej niż jednym kierunku studiów;
5) przeniesienia do innej uczelni;
6) realizacji części programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej;
7) wznowienia studiów w przypadku skreślenia z listy studentów;
8) przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
9) zmiany formy studiów;
10) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora;
11) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
3. Student ma prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej na zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach uczelni.
4. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, artystycznych oraz sportowych, na zasadach określonych w ustawie oraz statucie.

§ 8. [Studenci niepełnosprawni]
1. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności w szczególności poprzez:
1) zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach;
2) zmianę formy zajęć, egzaminów i zaliczeń;
3) wydłużenie sesji egzaminacyjnej;
4) udział w zajęciach asystenta lub tłumacza języka migowego;
5) pomoc w dostępie do materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania.
2. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje dziekan.
3. Dziekan może wyznaczyć nauczyciela akademickiego – opiekuna studentów niepełnosprawnych danego wydziału.

§ 9. [Obowiązki studenta]
1. do obowiązków studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania, a w szczególności:
1) postępowanie zgodnie przepisami obowiązującymi w ASP ustalanymi przez właściwe organy uczelni;
2) zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i talentu artystycznego oraz kompetencji społecznych;
3) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych zgodnie z programem studiów i regulaminem;
4) składanie egzaminów, odbywanie praktyk zawodowych i spełnianie innych wymagań przewidzianych w programie studiów;
5) dbanie o dobre imię oraz poszanowanie mienia ASP;
6) terminowe regulowanie należności wobec ASP.
2. w przypadku jakiejkolwiek formy upubliczniania poza ASP swych prac dyplomowych lub ocenionych pozytywnie prac kursowych zrealizowanych w trakcie studiów, student zobowiązany jest do oznaczenia pracy, w szczególności w metryczce, podpisie lub w towarzyszącej wydarzeniu publikacji, poprzez podanie nazwy uczelni, nazwy macierzystego wydziału, nazwy pracowni oraz nazwiska nauczyciela akademickiego pod którego nadzorem praca powstała.
3. w stosunku do wszystkich prac kursowych stanowiących element dokumentacji przebiegu studiów, uczelnia ma prawo do dysponowania nimi w ramach czynności zwykłego zarządu jako dokumentowanie procesu i dorobku dydaktycznego uczelni oraz metod kształcenia, w szczególności ma prawo do ich przechowywania, konserwacji, udostępniania i publikowania do celów dydaktycznych, użyczania, oddawania w depozyt, wystawiania we własnych galeriach, bibliotekach lub w innych miejscach.

§ 10. [Wygaśnięcie praw i obowiązków studenta]
1. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub z dniem, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.
2. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń pomocy materialnej wskazanych w ustawie.

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 11. [Organizacja roku akademickiego]
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów – zimowego i letniego.
2. Semestr zimowy trwa 16 tygodni, a semestr letni 14 tygodni.
3. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe po zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się w terminach ustalonych przez dziekanów, nie później niż do 15 marca.
4. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe po letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się w terminach ustalonych przez dziekanów, nie później niż do 30 września.
5. Okres od zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej do 30 września przeznaczony jest dla studentów na praktyki objęte programem studiów oraz na co najmniej 6 tygodniowy okres wypoczynku letniego.
6. Ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów obowiązującym na kierunku, może trwać jeden semestr.
7. Rektor może ustanowić dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dziekan w porozumieniu z rektorem może ustanowić dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wydziału. Prawo do występowania o ustanowienie dni wolnych od zajęć mają właściwe organy samorządu studenckiego.
8. Organizację roku akademickiego określa i ogłasza rektor nie później niż 4 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
9. Szczegółową organizację roku akademickiego dla danego kierunku studiów określa dziekan wydziału. Plan zajęć ogłaszany jest nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru, a harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych – nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem sesji lub przeprowadzenia egzaminów dyplomowych.

§ 12. [Program studiów]
1. Studia prowadzone są w ramach kierunku studiów. Rada wydziału może określić zakresy prowadzone w ramach kierunku.
2. Studia są prowadzone według programów studiów ustalonych przez senat z uwzględnieniem efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów, poziomów i profili.
3. Program studiów dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu obejmuje efekty uczenia się, opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.
4. Program studiów podaje się do wiadomości studentom co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
§ 13. [Zajęcia dydaktyczne]
1. Zajęcia dydaktyczne w ASP są prowadzone w następujących formach:
1) wykłady;
2) zajęcia w pracowniach;
3) ćwiczenia, w tym laboratoria, warsztaty, lektoraty;
4) proseminaria i seminaria.
2. Uczestniczenie studentów w zajęciach objętych programem studiów na kierunku jest obowiązkowe.
3. Zasady kwalifikacji studentów na wybierane w trakcie studiów zakresy lub przedmioty ustala rada wydziału po konsultacji z wydziałowym organem samorządu studenckiego.
4. Przed każdym kolejnym semestrem student jest obowiązany dokonać wymaganych przez wydział zapisów na zajęcia w tym semestrze, w terminie określonym przez dziekana, jednakże nie później niż 7 dni od rozpoczęcia semestru. Dokonywanie zmian w zapisach po tym terminie jest możliwe wyłącznie za zgodą dziekana.
5. Prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach szczegółowy opis przedmiotu zawierający informacje dotyczące efektów uczenia się, program i formę zajęć, warunki dopuszczenia i składania egzaminu lub uzyskiwania zaliczenia, terminy konsultacji, wymaganą obecność oraz warunki usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach, wskazując studentom na możliwość zapoznania się z kartą przedmiotu i miejsce jej publikacji.
6. Prowadzący zajęcia przeprowadza konsultacje, które polegają na udzielaniu studentom wyjaśnień, informacji i wskazówek związanych z treścią lub przebiegiem zajęć.
7. Wykłady w ASP są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, za zgodą wykładowcy, o ile warunki, w tym lokalowe, na to pozwalają. Udział w innych zajęciach jest możliwy za zgodą prowadzącego zajęcia oraz dziekana.
8. Zajęcia dydaktyczne w ASP mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady prowadzenia takich zajęć określa rektor.
9. Tryb i zasady zwalniania studentów z niektórych obowiązków dydaktycznych ze względu na udział w pracach artystycznych lub badawczych oraz zaliczania ich w miejsce zajęć obowiązkowych określa rektor.
10. Senat może podjąć uchwałę w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.
11. na studiach prowadzonych w języku obcym zajęcia dydaktyczne, egzaminy i zaliczenia, przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy odbywają się w tym języku obcym.

§ 14. [Nieobecność na zajęciach]
1. Nieobecność studenta na zajęciach powinna być, niezwłocznie po ustaniu jej przyczyny, usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia. w razie wątpliwości o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan.
2. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta.

§ 15. [Udział w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów]
1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkoły średniej mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, jeżeli ASP zawrze z dyrektorem szkoły porozumienie w tej sprawie. w porozumieniu określa się w szczególności rodzaje zajęć, w których uczestniczyć będą uczniowie, ich prawa i obowiązki oraz sposób dokumentowania uczestnictwa w zajęciach i osiągnięć.
2. Przyjęcie na studia osoby, która uczestniczyła w zajęciach w ASP będąc uczniem, następuje zgodnie z ogólnie obowiązującymi w ASP zasadami rekrutacji na studia.
3. Osoba przyjęta na studia może być zwolniona przez dziekana z obowiązku zaliczenia przedmiotu, który zaliczyła przed rozpoczęciem studiów, jeżeli przedmiot ten jest przewidziany w programie studiów, a uzyskane efekty uczenia się są zbieżne z efektami określonymi przez aktualnie realizowany program studiów.

§ 16. [Praktyki]
1. Praktyki są integralną częścią programu studiów i podlegają takim samym rygorom, jak inne zajęcia dydaktyczne.
2. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk określa program studiów.

§ 17. [Indywidualna organizacja studiów]
1. Indywidualna organizacja studiów w ASP polega na możliwości przyznania studentowi:
1) indywidualnego planu studiów;
2) indywidualnego programu studiów.
2. Student:
1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce lub realizujący znaczące projekty artystyczne;
2) niepełnosprawny;
3) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
4) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
5) przyjęty na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się;
6) który wykaże inną ważną przyczynę, uznaną przez dziekana
- może odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów za zgodą dziekana wydziału.
3. Indywidualny plan studiów, może polegać w szczególności na:
1) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
2) modyfikacji planu zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
3) zmianie terminów egzaminów i zaliczeń.
4. Indywidualny program studiów, może polegać w szczególności na:
1) indywidualnym doborze zajęć lub grup zajęć, metod i form kształcenia;
2) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
3) umożliwieniu realizacji zajęć nieobjętych programem studiów;
4) modyfikacji planu zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
5) wyznaczeniu opiekuna naukowego w celu indywidualnej współpracy.
5. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych.
6. Indywidualna organizacja studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego semestru, kilku semestrów lub całego toku studiów.
7. Studenci jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o indywidualny program studiów po ukończeniu pierwszego roku studiów.
8. Studenci studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o indywidualny program studiów od pierwszego roku studiów.
9. Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, zawierający uzasadnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności przedstawione w uzasadnieniu, należy złożyć do dziekana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru. Student, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 składa wniosek nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru.
10. Zasady odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów określa dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, przy czym odbywanie studiów według indywidualnej organizacji nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz zajęć lub grup zajęć określonych w programie studiów jako obowiązkowe ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, obowiązki opiekuna naukowego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
11. Dziekan może uchylić decyzję o przyznaniu indywidualnej organizacji studiów, gdy student nie realizuje przyjętych na siebie zobowiązań.
12. w razie uchylenia decyzji o przyznaniu indywidualnej organizacji studiów, dziekan określa obowiązki, które musi zrealizować student oraz termin ich realizacji.
13. Studentowi przyjętemu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia.
14. Studentowi, o którym mowa w ust. 13, dziekan wyznacza opiekuna naukowego.

§ 18. [Korzystanie z zajęć nieobjętych programem studiów]
1. Student ma prawo do odpłatnego korzystania z zajęć nieobjętych programem studiów, w tym z zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów.
2. Zajęcia nieobjęte programem studiów student realizuje za zgodą prowadzącego zajęcia oraz dziekana wydziału, na którym są one prowadzone oraz dziekana wydziału macierzystego.
3. Zajęcia nieobjęte programem studiów mogą być realizowane wyłącznie w ramach tej samej formy studiów.
4. Zajęcia nieobjęte programem studiów zaliczone przez studenta są odnotowywane w uczelnianym systemie informatycznym oraz w suplemencie do dyplomu, z zastrzeżeniem, że uzyskane wyniki nie są wpisywane do indeksu ani wliczane do średniej ocen.

§ 19. [Drugi kierunek studiów]
1. Student może podjąć studia na drugim kierunku studiów wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego.
2. Student jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia może podjąć studia na drugim kierunku studiów nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów.
3. Dziekan może uznać zajęcia zaliczone przez studenta w ramach pierwszego kierunku studiów, na zasadach określonych w § 35.

§ 20. [System punktowy]
1. Osiągnięcia studenta wyrażane są zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
2. Student jest zobligowany do uzyskania co najmniej 60 punktów ECTS w roku akademickim. w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów obowiązującym na kierunku, trwa jeden semestr, student jest zobligowany do zdobycia co najmniej 30 punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
3. w celu uzyskania dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich student jest obowiązany uzyskać co najmniej:
1) 300 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 10 semestrów;
2) 360 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 11 albo 12 semestrów.
5. w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej:
1) 180 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 6 semestrów;
2) 210 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 7 semestrów;
3) 240 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 8 semestrów.
6. w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej:
1) 120 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 4 semestry;
2) 150 punktów ECTS - w przypadku studiów trwających 5 semestrów.

§ 21. [Skala ocen]
1. Przedmioty kończą się w danym semestrze:
1) zaliczeniem bez oceny,
2) zaliczeniem z oceną;
3) zaliczeniem bez oceny oraz oceną za egzamin;
4) zaliczeniem z oceną oraz oceną za egzamin
- z zastrzeżeniem, że formę zakończenia przedmiotu, o której mowa w pkt 1-4, określa program studiów.
2. w ASP stosuje się następującą skalę ocen:

Ocena słowna Ocena liczbowa Ocena literowa
celujący 5,5 A
bardzo dobry 5,0 B
dobry plus 4,5 C
dobry 4,0 C
dostateczny plus 3,5 D
dostateczny 3,0 E
niedostateczny 2,0 F

3. w przypadku zajęć dydaktycznych kończących się zaliczeniem bez oceny stosuje się następujące zapisy:

Zapis słowny Symbol
zaliczone „zal”
niezaliczone „nzal”.

4. w przypadku zajęć z wychowania fizycznego w sytuacji, gdy student przedłożył odpowiednie zwolnienie lekarskie stosuje się zapis „zw”.
5. Student jest informowany o uzyskanych wynikach zaliczeń i egzaminów poprzez wpisy w indeksie, karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w uczelnianym systemie informatycznym.

§ 22. [Średnia ocen]
1. Średnia ocen może być wyznaczana za jeden semestr, kilka semestrów i cały okres studiów.
2. Średnią ocen w danym okresie ustala się sumując wszystkie oceny uzyskane przez studenta w tym okresie i dzieląc wynik przez liczbę uzyskanych ocen, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Średnia ocen jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, według zasad matematycznych.
4. Zapisy słowne „zal”, „nzal” i „zw” nie mają odpowiednika w ocenie liczbowej i nie są uwzględniane przy obliczeniu średniej ocen za dany okres studiów.
5. w przypadku powtarzania semestru przez studenta średnią ocen za semestr oblicza się sumując oceny uzyskane w semestrze niezaliczonym oraz zaliczonym, dzieląc wynik przez liczbę uzyskanych ocen, z zastrzeżeniem, że oceny uznane zgodnie z § 29 ust. 7 wlicza się do średniej wyłącznie jeden raz.
6. w wypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów na inny kierunek, przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów powinny być brane pod uwagę również oceny uzyskane z przedmiotów zaliczonych przez studenta na poprzednim kierunku, które zostały uznane na zasadach określonych w § 35.

§ 23. [Zaliczanie zajęć i dopuszczanie do egzaminów]
1. Zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów.
2. Warunkiem uzyskania punktów ECTS jest zaliczenie przedmiotu według określonych przez prowadzącego wymogów, o których mowa w § 13 ust. 5.
3. Zaliczenie przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu, z uwzględnieniem udziału w tych zajęciach.
4. w przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem w terminie określonym przez prowadzącego, studentowi przysługuje prawo do jednego terminu zaliczenia poprawkowego zajęć. Zaliczenie poprawkowe odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, nie później niż do zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze.
5. Zaliczenie przedmiotu objętego egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu, z uwzględnieniem udziału w tych zajęciach oraz zdanego egzaminu.
6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich form zajęć wchodzących w skład przedmiotu w terminie określonym przez prowadzącego, nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
7. Nieuzyskanie zaliczenia zajęć z przedmiotu kończącego się egzaminem w terminie, o którym mowa w ust. 6, skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z egzaminu.
8. Zaliczenia poszczególnych form zajęć dokonują prowadzący te zajęcia.
9. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. w szczególnych przypadkach zaliczenia przedmiotu może dokonać dziekan.
10. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu jest przekazanie dziekanowi przez uprawnioną osobę, o której mowa w ust. 9, podpisanego protokołu zaliczenia przedmiotu, wygenerowanego z uczelnianego systemu informatycznego.
11. w protokole zaliczenia przedmiotu odnotowuje się datę uzyskania zaliczenia przedmiotu przez studenta.

§ 24. [Egzaminy]
1. Prowadzący przedmiot ustala dwa terminy egzaminu: termin podstawowy (w sesji) i termin poprawkowy (w sesji poprawkowej), określane także jako pierwszy termin i drugi termin.
2. na egzaminach w pierwszym terminie oraz drugim terminie studenta obowiązuje ten sam zakres materiału i te same wymagania egzaminacyjne.
3. w przypadku przeglądów egzaminacyjnych prowadzący przedmiot, za zgodą dziekana, może ustalić termin podstawowy przeglądu w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w semestrze.
4. Student ma prawo przystąpić do egzaminu przed rozpoczęciem sesji, w terminie uzgodnionym z prowadzącym przedmiot, pod warunkiem uzyskania zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu.
5. w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na egzaminie w pierwszym terminie dziekan wpisuje studentowi ocenę niedostateczną w ramach tego terminu.
6. Prowadzący przedmiot może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w pierwszym terminie na pisemny, uzasadniony wniosek studenta złożony najpóźniej do 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. w takim przypadku studentowi przysługuje dodatkowy termin podstawowy egzaminu, z zastrzeżeniem, że odstęp pomiędzy pierwszym i drugim terminem egzaminu nie powinien być krótszy niż 7 dni.
7. w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w pierwszym terminie, studentowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego w drugim terminie.
8. w przypadku uzyskania w terminie podstawowym pozytywnej oceny z egzaminu, studentowi nie przysługuje prawo do terminu poprawkowego.

§ 25. [Egzamin komisyjny]
1. na uzasadniony wniosek studenta, złożony do 7 dni od daty niezdanego egzaminu, dziekan wydziału może zarządzić egzamin komisyjny. w uzasadnionych przypadkach dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
2. Egzamin komisyjny przeprowadza się w przypadku, gdy w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzaniu.
3. Egzamin komisyjny winien odbyć się w ciągu 10 dni od daty uzyskania zgody na jego przeprowadzenie.
4. Komisji egzaminacyjnej powołanej przez dziekana wydziału przewodniczy dziekan lub prodziekan. w skład komisji wchodzą: prowadzący przedmiot oraz wyznaczony przez dziekana pracownik reprezentujący taką samą specjalność jak osoba, która prowadziła zakwestionowany egzamin. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba, która prowadziła zakwestionowany egzamin.
5. na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel studentów.
6. z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół.
7. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę z zakwestionowanego egzaminu.

§ 26. [Zaliczenie semestru studiów]
1. Okresem zaliczeniowym w ASP jest semestr studiów.
2. Student zobowiązany jest do zaliczenia semestru studiów zgodnie z terminami określonymi w § 11 niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów na ten semestr;
2) uzyskanie określonej w programie studiów liczby punktów ECTS, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.
4. Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów na ten semestr, z wyłączeniem złożenia pracy dyplomowej.
5. Student pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, który po wykorzystaniu wszystkich przysługujących mu terminów otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu lub przedmiotu kończącego się zaliczeniem z oceną zostaje skreślony z listy studentów, z zastrzeżeniem § 28 oraz § 29 regulaminu.
6. Zaliczenie semestru potwierdzone zostaje wpisem na kolejny semestr studiów w dokumentacji przebiegu studiów oraz w uczelnianym systemie informatycznym.
7. Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta (karty egzaminacyjnej) najpóźniej w ostatnim dniu sesji, a w przypadku przystąpienia do sesji poprawkowej w terminach: do 15 marca po sesji zimowej oraz do 30 września po sesji letniej, pod rygorem niewpisania na kolejny semestr studiów.
8. Studenci są zobowiązani do dokonania wpisu na kolejny rok akademicki w dziekanacie macierzystego wydziału w terminie do 30 września.
9. Student rozlicza się na koniec roku akademickiego, w terminie wskazanym przez dziekana, ze wszystkich zobowiązań wobec wydziału oraz ASP, w szczególności z opłat związanych ze studiami oraz z wypożyczeń w bibliotece, składając w dziekanacie wydziałową kartę obiegową.

§ 27. [Realizacja części studiów w innej uczelni]
1. Za zgodą dziekana, student ASP może realizować część programu studiów w innej uczelni artystycznej w kraju lub za granicą w ramach porozumień i umów międzyinstytucjonalnych, na zasadach w nich ustalonych.
2. Dziekan zatwierdza wykaz przedmiotów, które mają być realizowane w innej uczelni. w razie potrzeby dziekan wyznacza różnice programowe i określa termin ich uzupełnienia przez studenta.
3. Dziekan uznaje zaliczony przez inną uczelnię program studiów zrealizowany przez studenta w ustalonym okresie i przyznaje mu liczbę punktów ECTS przypisaną efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji zajęć w innej uczelni.
4. w przypadku gdy w uczelni zagranicznej nie jest stosowany system ECTS, dziekan decyduje o sposobie przeliczenia ocen na system obowiązujący w ASP, z uwzględnieniem § 35.
5. w przypadku nieuzyskania przez studenta zaliczenia programu studiów w innej uczelni dziekan podejmuje decyzję o uzupełnieniu różnicy punktowej niezbędnej do zaliczenia semestru studiów w ASP lub o skierowaniu na powtarzanie semestru.
6. Nie dopuszcza się możliwości realizacji części programu studiów w uczelni nieobjętej porozumieniem ani umową, o których mowa w ust. 1. Wyjazd studenta do takiej uczelni jest możliwy wyłącznie pod warunkiem uzyskania na ten okres urlop długoterminowego.

§ 28. [Wpis warunkowy]
1. Wpis warunkowy polega na zezwoleniu na podjęcie studiów na kolejnym semestrze, pomimo niezaliczenia poprzedniego semestru, przy jednoczesnym zobowiązaniu studenta do uzupełnienia braków w terminie określonym przez dziekana wydziału, jednakże nie później niż w semestrze następującym po semestrze, na który student uzyskał wpis warunkowy.
2. o wpis warunkowy student jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia może ubiegać się nie wcześniej niż na drugim roku studiów.
3. w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności losowych uznanych przez dziekana o wpis warunkowy może ubiegać się również student pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, jeśli nie uzyskał zaliczenia z maksymalnie jednego przedmiotu w danym semestrze.
4. Dziekan dokonuje wpisu warunkowego na pisemny wniosek studenta, złożony nie później w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze.
5. Dziekan może dokonać wpisu warunkowego, jeśli student nie uzyskał zaliczenia z maksymalnie dwóch przedmiotów w danym semestrze, z zastrzeżeniem ust. 3.
6. w przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego student może zostać skreślony z listy studentów lub może ubiegać się o powtarzanie niezaliczonego semestru studiów.

§ 29. [Powtarzanie semestru]
1. w stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan decyduje o:
1) wpisie warunkowym na następny semestr studiów, zgodnie z § 28;
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów;
3) skreśleniu z listy studentów.
2. Nie dopuszcza się powtarzania semestru przez studenta pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. w wyjątkowych wypadkach rektor może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru przez studenta pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, jeżeli niezaliczenie semestru spowodowane zostało długotrwałą chorobą studenta potwierdzoną przez akademicką służbę zdrowia lub lekarza specjalistę lub innymi ważnymi okolicznościami losowymi.
4. Zezwolenie na powtarzanie semestru może być wydane w przypadku braku spełnienia przesłanek do udzielenia wpisu warunkowego.
5. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie semestru nie więcej niż jeden raz w okresie studiów na danym poziomie kształcenia, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inne ważne okoliczności losowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
6. Wniosek o zezwolenie na powtarzanie semestru student składa nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze.
7. Powtarzając semestr student ma prawo wnioskować o uznanie zaliczonych przedmiotów. Uznania dokonuje aktualny prowadzący przedmiot lub inna osoba upoważniona przez dziekana, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Uznanie zaliczonych przedmiotów jest możliwe w terminie maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania zaliczenia.
9. Powtarzając semestr student realizuje aktualnie obowiązujący w danym semestrze program studiów.
10. Student może powtarzać semestr wyłącznie we właściwym semestrze, zimowym lub letnim. Student powtarzający semestr jest zobowiązany do dokonania wpisu na semestr w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Niedokonanie wpisu uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

ROZDZIAŁ IV. URLOP OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
§ 30. [Urlop krótkoterminowy]
1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu krótkoterminowego tj. do 10 dni zajęć.
2. Urlop krótkoterminowy wymaga uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia terminu odrobienia zaległości programowych.
3. Urlop krótkoterminowy student może uzyskać maksymalnie raz w semestrze.
4. Urlop krótkoterminowy może być udzielony wyłącznie w okresie zajęć. Nie jest możliwe udzielenie urlopu krótkoterminowego na czas trwania sesji egzaminacyjnej.

§ 31. [Urlop długoterminowy]
1. Student ma prawo do otrzymania urlopu długoterminowego w wypadku:
1) długotrwałej choroby potwierdzonej przez akademicką służbę zdrowia lub lekarza specjalistę;
2) podjęcia studiów w innej uczelni;
3) innych ważnych okoliczności uznanych przez dziekana.
2. Dziekan udziela urlopu na pisemny, umotywowany wniosek studenta, złożony niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop, jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od rozpoczęcia semestru.
3. Student może otrzymać urlop po terminie, o którym mowa w ust. 2, jeśli przyczyną wymienioną w podaniu o urlop jest długotrwała choroba potwierdzona przez akademicką służbę zdrowia lub lekarza specjalistę, a okres choroby wskazany w zwolnieniu lekarskim odpowiada okresowi trwania semestru studiów, na którym student ubiega się urlop.
4. Student nie może otrzymać urlopu za okres miniony po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej.
5. Łączny okres urlopów udzielanych w czasie trwania poziomu studiów, z wyłączeniem urlopów krótkoterminowych, wynosi maksymalnie dwa semestry. w szczególnie uzasadnionych wypadkach rektor może udzielić urlopu maksymalnie na kolejne dwa semestry.
6. w okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, przy czym uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej w tym okresie regulują odrębne przepisy.
7. Udzielając urlopu, o którym mowa w ust. 1, dziekan może wyrazić zgodę na przystąpienie przez studenta do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów (zaliczania zajęć/przedmiotów) oraz określić zakres weryfikacji.
8. Udzielenie urlopu odpowiednio zmienia planowy termin ukończenia studiów.
9. Po powrocie z urlopu student realizuje aktualnie obowiązujący program studiów. w razie konieczności dziekan ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.
10. Student powracający z urlopu długoterminowego udzielonego z powodu długotrwałej choroby jest zobowiązany do wykonania kontrolnych badań lekarskich i przedłożenia zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do kontynuacji kształcenia na danym kierunku studiów w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru.
11. Student powracający z urlopu długoterminowego jest zobowiązany do dokonania wpisu na kolejny semestr studiów w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru. Niedokonanie wpisu uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
12. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na urlop, o którym mowa w ust. 1.
13. Student będący rodzicem powołujący się na ten fakt może złożyć wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
14. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 dla:
1) studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
2) studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku
– z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
15. do urlopów przyznawanych studentom, o których mowa w ust. 12, przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V. ZMIANA UCZELNI LUB KIERUNKU STUDIÓW, PRZENOSZENIE ZAJĘĆ
§ 32. [Przeniesienie z innej uczelni]
1. Student innej uczelni, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, może ubiegać się o przeniesienie do ASP, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
2. Przeniesienie:
1) na jednolite studia magisterskie jest możliwe tylko z jednolitych studiów magisterskich;
2) na studia pierwszego stopnia jest możliwe ze studiów pierwszego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich;
3) na studia drugiego stopnia jest możliwe tylko ze studiów drugiego stopnia;
4) na studia stacjonarne jest możliwe tylko ze studiów stacjonarnych
5) na studia niestacjonarne jest możliwe ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Nie dopuszcza się przeniesienia na ostatni rok studiów.
4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia z przeniesienia składa, nie później niż do 10 września, następujące dokumenty:
1) uzasadnione podanie o przyjęcie do ASP na kierunek, na którym rozpoczęła studia w innej uczelni;
2) wyciąg z indeksu lub kserokopię karty okresowych osiągnięć studenta z zaliczeniem pierwszego lub kolejnego roku studiów;
3) zaświadczenie lub oświadczenie o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść;
4) własne prace artystyczne lub projektowe (portfolio).
5. Rektor może określić dodatkowe warunki przyjmowania na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni.
6. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia z przeniesienia, w oparciu o stanowisko rady wydziału, podejmuje dziekan. Dziekan wskazuje semestr studiów, na który zostanie przyjęty student i w razie konieczności określa zakres i termin uzupełnienia różnic programowych, uwzględniając osiągnięte przez studenta efekty uczenia się.

§ 33. [Przeniesienie do innej uczelni]
1. Student ASP, który zamierza przenieść się do innej uczelni, jest obowiązany:
1) pisemnie zawiadomić o tym zamiarze dziekana nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, podając nazwę uczelni, w której zamierza kontynuować studia;
2) przedłożyć kartę obiegową;
3) rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec ASP.
2. Dziekan potwierdza fakt spełnienia obowiązków określonych w ust. 1 w treści zaświadczenia, które sporządza i wydaje na wniosek studenta przenoszącego się do innej uczelni.
3. Student, który przeniósł się do innej uczelni jest zobowiązany złożyć w odpowiednim dziekanacie pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów.

§ 34. [Zmiana kierunku studiów]
1. Student ASP, który zaliczył co najmniej pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo co najmniej pierwszy semestr studiów drugiego stopnia może ubiegać się o przeniesienie na inny kierunek studiów w ASP.
2. Przeniesienie na inny kierunek studiów prowadzony jako:
1) jednolite studia magisterskie jest możliwe tylko z jednolitych studiów magisterskich,
2) studia pierwszego stopnia jest możliwe ze studiów pierwszego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich,
3) studia drugiego stopnia jest możliwe tylko ze studiów drugiego stopnia;
4) studia stacjonarne jest możliwe tylko ze studiów stacjonarnych
5) studia niestacjonarne jest możliwe ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Nie dopuszcza się zmiany kierunku studiów na ostatnim roku studiów.
4. Rektor może określić dodatkowe warunki zmiany kierunku studiów.
5. Decyzję w sprawie przeniesienia się z innego kierunku, w oparciu o stanowisko rady wydziału, podejmuje dziekan. Dziekan wskazuje semestr studiów, na który zostanie przyjęty student i w razie konieczności określa zakres i termin uzupełnienia różnic programowych.
6. Jeśli wydział prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, zmiany formy studiów w ramach kierunku jest możliwa tylko ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne.

§ 35. [Warunki przenoszenia zajęć]
1. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone na innym kierunku prowadzonym w ASP lub w uczelni innej niż ASP, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć lub grup zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej studenta.
2. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych na innym kierunku prowadzonym w ASP lub w innej uczelni, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i grupom zajęć lub praktykom określonym w programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się w trybie decyzji dziekana podjętej na wniosek studenta, po zapoznaniu z dokumentacją poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów.
3. Nie dokonuje się przeniesienia zajęć, których zaliczenie uzyskano wcześniej niż 5 lat od dnia złożenia wniosku.

ROZDZIAŁ VI. SKREŚLENIE z LISTY STUDENTÓW, WZNOWIENIE STUDIÓW
§ 36. [Skreślenie z listy studentów]
1. Studenta skreśla się z listy studentów, w przypadku:
1) niepodjęcia studiów, które oznacza niepodpisanie ślubowania lub nieuczestniczenie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w terminie dłuższym niż 30 dni od rozpoczęcia semestru lub niedokonanie wpisu na semestr lub rok studiów w terminach określonych w regulaminie,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Student może zostać skreślony z listy studentów, w przypadku:
1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach, który stwierdza się w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności na zajęciach, określonego na podstawie § 13 ust. 5,
2) stwierdzenia braku postępów w nauce, który stwierdza się, kiedy student więcej niż jeden raz nie zaliczył danego semestru studiów lub kiedy stopień realizacji programu studiów wyklucza możliwość zaliczenia semestru, chyba że studentowi przysługuje prawo do powtarzania semestru studiów lub wpisu warunkowego na zasadach określonych w regulaminie,
3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Student zobowiązany jest złożyć rezygnację ze studiów w formie pisemnej w odpowiednim dziekanacie wydziału.
5. Procedura skreślenia z listy studentów rozpoczyna się od pisemnego zawiadomienia studenta o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów, chyba że skreślenie następuje w przypadku rezygnacji ze studiów.

§ 37. [Wznowienie studiów]
1. Osobie, która została skreślona z listy studentów na pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia nie przysługuje prawo do wznowienia studiów.
2. Student skreślony z listy studentów drugiego lub wyższego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, a także student skreślony z listy studentów studiów drugiego stopnia, może zostać przyjęty na studia w trybie wznowienia na podstawie decyzji dziekana, w której w razie konieczności określa się zakres oraz termin uzupełnienia różnic programowych.
3. Osoba skreślona z listy studentów, ubiegająca się o wznowienie studiów, może tylko raz podjąć studia na tym samym kierunku, poziomie i profilu studiów, z którego została skreślona.
4. w przypadku skreślenia z listy studentów kierunku prowadzonego jako studia stacjonarne, dopuszcza się możliwość wznowienia studiów na tym samym kierunku prowadzonym jako studia niestacjonarne oraz zmianę poziomu z jednolitych studiów magisterskich na studia pierwszego stopnia.
5. Wznowienie studiów może nastąpić nie wcześniej niż od następnego semestru po dacie skreślenia. w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może ustalić inny termin wznowienia studiów.
6. Student przyjęty na studia w trybie wznowienia zostaje wpisany na semestr następujący po ostatnim semestrze, który zaliczył przed skreśleniem z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 9. Semestru, który został zaliczony warunkowo nie uznaje się za semestr zaliczony.
7. Studentowi przyjętemu na studia w trybie wznowienia przysługuje prawo ubiegania się o urlop w zakresie, w jakim nie wyczerpał tego prawa przed skreśleniem z listy studentów, stosownie do § 31 ust. 5 regulaminu.
8. Studentowi przyjętemu na studia w trybie wznowienia przysługuje prawo do powtarzania semestru w zakresie, w jakim nie wyczerpał tego prawa przed skreśleniem z listy studentów, stosownie do § 29 ust. 5 regulaminu.
9. Wznowienie studiów jest możliwe w ciągu 5 lat od daty skreślenia, o ile uczelnia kontynuuje kształcenie na studiach na kierunku, poziomie i profilu oraz formie, na których studiował student skreślony z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
10. w przypadku studiów, które nie są kontynuowane w ASP w związku z zakończeniem w uczelni kształcenia na danym poziomie studiów, osoba ubiegająca się o wznowienie może złożyć podanie o przyjęcie na studia na innym poziomie, jednakże nie wyższym niż wygaszony, w ramach tego samego kierunku studiów.
11. w przypadku studiów, które nie są kontynuowane w ASP w związku z zakończeniem w uczelni kształcenia w ramach danej formy studiów istnieje możliwość przyjęcia na studia na ten kierunek prowadzony w innej formie w drodze rekrutacji oraz złożenie wniosku o uznanie uzyskanych efektów uczenia się na zasadach określonych w § 35.
12. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, która zaliczyła ostatni semestr studiów może, za zgodą dziekana, wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje jednorazowo, w okresie do 1 roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.
13. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 12, wznowienie studiów odbywa się na zasadach ogólnych określonych w ust. 2-9, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
14. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego wznawiając studia zostaje wpisana na ostatni semestr studiów. Osobie takiej przysługuje prawo wnioskowania o uznanie zaliczonych zajęć, zgodnie z § 29 ust. 7 regulaminu.
15. w wypadku, gdy student wznawiał studia, przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów należy brać pod uwagę zarówno oceny uzyskane przed wznowieniem, jak i po wznowieniu studiów.

ROZDZIAŁ VII. UKOŃCZENIE STUDIÓW
§ 38. [Praca dyplomowa]
1. Praca dyplomowa jest oryginalnym dziełem prezentującym wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia pod warunkiem, że jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
2. Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej – nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego.
3. w wyjątkowych przypadkach dziekan, może upoważnić do opieki nad pracą dyplomową osobę, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, związaną z kierunkiem studiów. Jednakże w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora.
4. Temat pracy dyplomowej studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia powinien być ustalony i zatwierdzony przez radę wydziału w terminie przez nią określonym.
5. Dyplomowa praca licencjacka obejmuje:
1) realizację pracy artystycznej lub projektowej;
2) pisemny autorski komentarz pracy, o której mowa w pkt 1.
6. Dyplomowa praca magisterska obejmuje:
1) realizację pracy artystycznej, projektowej lub konserwatorskiej;
2) autorską pracę pisemną o tematyce związanej z kierunkiem studiów, w odniesieniu do pracy, o której mowa w pkt 1.
7. Szczegółowe wymogi dla prac dyplomowych na danym kierunku określa rada wydziału.
8. Za pracę dyplomową może być uznana praca, która otrzymała nagrodę w konkursie międzynarodowym. Decyzję o uznaniu nagrodzonej pracy konkursowej za pracę dyplomową wydaje rada wydziału.

§ 39. [Złożenie pracy dyplomowej]
1. Termin złożenia pracy dyplomowej po studiach trwających nieparzystą liczbę semestrów upływa nie później niż 31 stycznia. Dziekan, na uzasadnioną prośbę studenta lub opiekuna pracy dyplomowej może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie później niż do 31 marca.
2. Termin złożenia pracy dyplomowej po studiach trwających parzystą liczbę semestrów upływa nie później niż 15 maja. Dziekan, na uzasadnioną prośbę studenta lub opiekuna pracy dyplomowej może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie później niż do 30 września.
3. w razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan w uzgodnieniu ze studentem zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek opieki nad pracą. Zmiana opiekuna pracy, w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
4. Warunkiem dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony jest przyjęcie jej przez opiekuna pracy dyplomowej. Szczegółowe zasady sprawdzania prac dyplomowych określa dziekan.
5. Praca dyplomowa składana jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.
6. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, podlega sprawdzeniu przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w ustawie.

§ 40. [Egzamin dyplomowy]
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów;
2) złożenie w ustalonym terminie pracy dyplomowej;
3) złożenie oceny recenzenta;
4) wniesienie wymaganych opłat za świadczone usługi edukacyjne.
2. Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej;
2) obronę pracy dyplomowej.
3. Tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa rada wydziału. Egzamin dyplomowy w części prezentacji i dyskusji jest otwarty, w części dokonywania oceny – zamknięty. Student lub promotor może wnioskować o zmianę trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
5. w szczególnych wypadkach dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego, jeżeli student złożył pracę dyplomową przed terminem, o którym mowa w § 39 ust. 1 i 2.
6. w razie nieobecności opiekuna pracy dyplomowej na egzaminie dyplomowym, przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, w uzgodnieniu z dyplomantem, może wyznaczyć osobę reprezentującą opiekuna lub może wyznaczyć dodatkowy termin.
7. w wypadku niestawienia się na egzaminie dyplomowym lub uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego dziekan wyznacza drugi termin egzaminu nie później niż w terminie miesiąca od dnia niezdania egzaminu.
8. Dziekan może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego na pisemny, uzasadniony wniosek studenta złożony najpóźniej do 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. w takim przypadku studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminu dyplomowego.
9. w wypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
10. z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
11. Niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego pisemna część pracy dyplomowej wprowadzana jest do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Szczegółowe zasady wprowadzania pisemnej części pracy dyplomowej do repozytorium określają odrębne przepisy.

§ 41. [Komisja egzaminu dyplomowego]
1. Komisja magisterskiego egzaminu dyplomowego powoływana jest przez dziekana i składa się z: przewodniczącego (dziekana, prodziekana lub nauczyciela akademickiego z grupy pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego wskazanego przez dziekana i zatwierdzonego przez radę wydziału), opiekuna pracy dyplomowej, recenzenta oraz co najmniej 2 nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. w skład komisji może wchodzić specjalista spoza uczelni niespełniający tych wymogów. Opiekun pracy dyplomowej nie może być przewodniczącym komisji. Recenzentem pracy magisterskiej może być specjalista co najmniej ze stopniem doktora, w wyjątkowych wypadkach nauczyciel akademicki lub, za zgodą rady wydziału, specjalista w wymaganej dziedzinie spoza uczelni.
2. Komisja licencjackiego egzaminu dyplomowego powoływana jest przez dziekana i składa się z: przewodniczącego (dziekana, prodziekana lub nauczyciela akademickiego z grupy pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego wskazanego przez dziekana i zatwierdzonego przez radę wydziału), opiekuna pracy dyplomowej, recenzenta oraz nauczyciela akademickiego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. w skład komisji może wchodzić specjalista powołany spoza uczelni niespełniający tych wymogów. Opiekun pracy dyplomowej nie może być przewodniczącym komisji. Recenzentem pracy licencjackiej może być specjalista co najmniej z tytułem zawodowym magistra, w wyjątkowych wypadkach nauczyciel akademicki lub, za zgodą rady wydziału, specjalista w wymaganej dziedzinie spoza uczelni.
3. Komisja egzaminu dyplomowego dokonuje oceny:
1) całości pracy dyplomowej,
2) całości egzaminu dyplomowego.
4. Przy ocenianiu egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 21 ust. 2.

§ 42. [Wynik studiów]
1. Podstawą obliczenia wpisanego do dyplomu wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku według zasad matematycznych;
2) ocena całości pracy dyplomowej – średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków komisji, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku według zasad matematycznych;
3) ocena całości egzaminu dyplomowego – średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków komisji, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku według zasad matematycznych.
2. Ostateczny wynik studiów oblicza się sumując wartości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i dzieląc uzyskaną wartość przez 3.
3. Jeżeli student przystępował do egzaminu dyplomowego dwukrotnie, to ocena uwzględniana przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest średnią arytmetyczną ocen z obu egzaminów.
4. na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów słownie, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

Zakres średniej wskazanej w ust. 2 Ocena
5,25 – 5,50 celujący
4,75 – 5,24 bardzo dobry
4,25 – 4,74 dobry plus
3,75 – 4,24 dobry
3,25 – 3,74 dostateczny plus
3,00 – 3,24 dostateczny

5. do indeksu oraz suplementu do dyplomu są wpisywane oceny wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 w formie słownej, zaokrąglone zgodnie z zasadą określoną w ust. 4.
6. Datą ukończenia studiów jest data złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

§ 43. [Dyplom z wyróżnieniem]
1. Absolwent może otrzymać dyplom z wyróżnieniem w przypadku spełnienia kryteriów określonych przez radę wydziału, z uwzględnieniem:
1) oceny całości egzaminu dyplomowego;
2) oceny całości pracy dyplomowej;
3) średniej arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów.
2. Minimalna średnia ocen za składowe wymienione w punktach 1-3 wynosi 4,9.
3. Dyplom z wyróżnieniem przyznaje rada wydziału, w oparciu o kryteria określone w ust. 1.
4. Dyplom z wyróżnieniem wydaje się na drukach dyplomów z wpisanym pod nazwą dyplomu zwrotem „z wyróżnieniem”.

ROZDZIAŁ VIII. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY
§ 44. [Nagrody i wyróżnienia]
1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi mogą być przyznawane, na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
1) stypendia z funduszu, o którym mowa w art. 420 ust. 1 ustawy,
2) nagrody lub wyróżnienia rektora ASP,
3) wyróżnienia przyznawane przez radę wydziału,
4) pochwały przyznawane przez prowadzącego pracownię.
2. Nagrody, wyróżnienia i pochwały wpisywane są do indeksu.
3. Rada wydziału może wnioskować do rektora o wyróżnienie medalem ASP w danym roku akademickim jednego absolwenta każdego kierunku studiów prowadzonego przez wydział, który uzyskał ocenę celującą za część lub całość pracy dyplomowej.

§ 45. [Odpowiedzialność dyscyplinarna i kary]
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną dla studentów.
2. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku, wydalenie z uczelni.
3. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.
4. w razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ IX. ROZSTRZYGANIE SPRAW STUDENCKICH
§ 46. [Decyzje administracyjne i inne rozstrzygnięcia]
1. Przełożonym studentów w ASP jest rektor, a na wydziale – dziekan.
2. Dziekan rozstrzyga indywidualne sprawy studenckie dotyczące przebiegu studiów, na pisemny wniosek studenta lub z własnej inicjatywy.
3. Decyzje administracyjne wobec studenta wydaje dziekan, który może pisemnie upoważnić prodziekana do wydawania tych decyzji w jego imieniu.
4. Wnioski student składa w odpowiednim dziekanacie wydziału.
5. Od decyzji administracyjnych dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzja rektora wydana w wyniku odwołania jest ostateczna.
6. Indywidualne sprawy studenckie niewymagające wydania decyzji administracyjnej dziekan rozstrzyga w drodze pisemnego rozstrzygnięcia, które może mieć formę adnotacji sporządzonej na kserokopii wniosku studenta, zawierającej co najmniej treść rozstrzygnięcia, datę i podpis dziekana.
7. Od rozstrzygnięć dziekana niebędących decyzjami administracyjnymi, o których mowa w ust. 6, dotyczących indywidualnych spraw studenckich, przysługuje studentowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do dziekana w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie dziekana wydane po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczne.

ROZDZIAŁ X. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE i KOŃCOWE
§ 47. [Przepisy przejściowe i końcowe]
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich studentów ASP, niezależnie od terminu rozpoczęcia przez nich studiów.
2. do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.05.2019 14:14Magdalena Litewkapodział stronyWersja aktualna
28.05.2019 14:07Magdalena LitewkapublikacjaPokaż