deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 28.01.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 13 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 73 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 [PDF] [WORD]

(Zmienione zarządzenie: Zarządzenie nr 73 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 [PDF])

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zarządzam co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 73 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzam następujące zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opłaty za studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej wynoszą:
• za i rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)
• za 3 semestr studiów 1 700,00 zł”
2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.06.2020 11:56Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
28.01.2020 16:40Paulina BadowskapublikacjaPokaż