deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 28.05.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 64 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z kształceniem w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki od roku akademickiego 2020/2021 [PDF] 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79, art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 36 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (z późn. zm.) oraz § 11-13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1125), ustalam, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwaną dalej ASP w Krakowie) opłat za usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem na studiach stacjonarnych – określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) kształceniem na studiach niestacjonarnych – określoną w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
3) kształceniem cudzoziemców – określoną w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
4) wydawaniem niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów – określoną w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64 Rektora ASP z dnia 28 maja 2020 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w ASP w Krakowie:

§ 1
1. Od studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 ASP w Krakowie pobiera opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów w wysokości:
1) 100,00 zł za 1 punkt ECTS w przypadku powtarzania pojedynczych przedmiotów,
2) 3000,00 zł w przypadku powtarzania semestru studiów,
3) 6000,00 zł w przypadku powtarzania roku studiów.

2. Student, powtarzający semestr/rok studiów, który uzyskał zgodę na przepisanie przedmiotu/przedmiotów, zgodnie z Regulaminem studiów, wnosi opłatę tylko za powtarzane przedmioty w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1.

3. Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w ramach wpisu warunkowego wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.

§ 2
ASP w Krakowie pobiera opłaty za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów w wysokości 100,00 zł za 1 punkt ECTS.

§ 3
Student skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia, wnosi opłatę za konsultacje do dyplomu w wysokości 50,00 zł za godzinę lekcyjną. Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan.


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64 Rektora ASP z dnia 28 maja 2020 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w ASP w Krakowie:

§ 1
Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 wnoszą opłatę za studia w następującej wysokości:

Wydział, kierunek studiów Opłata za i rok studiów Opłata za II rok studiów Opłata za III rok studiów Opłata za siódmy semestr studiów Opłata za cały cykl studiów
Wydział Architektury Wnętrz
Architektura Wnętrz
(studia pierwszego stopnia) 7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł 3 200,00 zł 25 700,00 zł
Architektura Wnętrz
(studia drugiego stopnia) 7 000,00 zł 7 000,00 zł - - 14 000,00 zł
Architektura Wnętrz
(studia pierwszego stopnia w języku angielskim) 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 4 000,00 zł 28 000,00 zł
Architektura Wnętrz
(studia drugiego stopnia w języku angielskim) 8 000,00 zł 8 000,00 zł - - 16 000,00 zł
Architektura Wnętrz – międzynarodowe studia wspólne (DAT)
(studia drugiego stopnia w języku angielskim) 12 000,00 zł 12 000,00 zł - - 24 000,00 zł

§ 3
Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 wnoszą opłatę za uczestniczenie w dodatkowych zajęciach nieobjętych programem studiów w następującej wysokości:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za jeden miesięczny bonus 200,00 zł
Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch pracowni 1 200,00 zł
Opłata roczna za udział w zajęciach trzech pracowni 1 800,00 zł

§ 4
Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 wnoszą opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym w przypadku powtarzania semestru/roku po wznowieniu studiów w następującej wysokości:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego 1 500,00 zł/semestr
3 000,00 zł/rok
Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego 1 000,00 zł
Opłata za powtarzanie przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym 200,00 zł
Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia.
Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan. 50 zł/godz. lekcyjną

§ 5
1. Nie pobiera się opłat od studentów studiów niestacjonarnych przebywających na urlopie od zajęć oraz od studentów uczestniczących w wymianie zagranicznej w ramach programów Erasmus+ i CEEPUS, chyba że student bierze udział w zajęciach oraz przystępuje do zaliczeń, egzaminów i przeglądów za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych.

2. Student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał zaliczenia okresu studiów za granicą, jest zobowiązany powtarzać dany semestr/rok studiów w ramach programu kształcenia obowiązującego w ASP w Krakowie oraz wnieść opłatę określoną w §4.

§ 6
1. Dodatkowe pracownie z wyboru, zwane „bonusami”, które wykraczają poza program kierunku studiów, studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować odpłatnie wyłącznie w ramach studiów niestacjonarnych.
2. „Bonusy” mogą być realizowane w formie udziału w zajęciach jednej pracowni przez jeden miesiąc lub udziału w zajęciach dwóch/trzech pracowni przed jeden rok akademicki.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64 Rektora ASP z dnia 28 maja 2020 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w ASP w Krakowie:

§ 1
1. Studenci-cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm., zwanej dalej ustawą), rozpoczynający kształcenie na studiach stacjonarnych od roku akademickiego 2020/2021, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Studenci-cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2020/2021, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Studenci-cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy, rozpoczynający kształcenie od roku akademickiego 2020/2021, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne w następującej wysokości:
1) za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim:

jednolite studia magisterskie
kierunek studiów wysokość opłaty za rok studiów
malarstwo 35.358,00 PLN/rok
scenografia 35.498,00 PLN/rok
rzeźba 42.681,00 PLN/rok
grafika 47.364,00 PLN/rok
konserwacja i restauracja dzieł sztuki 47.253,00 PLN/rok

studia pierwszego stopnia
kierunek studiów wysokość opłaty za rok studiów
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 35.280,00 PLN/rok
architektura wnętrz 33.962,00 PLN/rok
wzornictwo 40.472,00 PLN/rok
intermedia 40.670,00 PLN/rok

studia drugiego stopnia
kierunek studiów wysokość opłaty za rok studiów
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 35.280,00 PLN/rok
architektura wnętrz 33.962,00 PLN/rok
wzornictwo 40.472,00 PLN/rok
intermedia 40.670,00 PLN/rok

2) za kształcenie na studiach niestacjonarnych:

studia pierwszego stopnia
kierunek studiów wysokość opłaty – i rok studiów wysokość opłaty – kolejne lata studiów wysokość opłaty – siódmy semestr
architektura wnętrz 7.500,00 PLN 7.500,00 PLN 3.200,00 PLN
architektura wnętrz – studia w języku angielskim 8.000,00 PLN 8.000,00 PLN 4.000,00 PLN

studia drugiego stopnia
kierunek studiów wysokość opłaty za rok studiów
architektura wnętrz 7.000,00 PLN/rok
architektura wnętrz – studia w języku angielskim 8.000,00 PLN/rok
architektura wnętrz – międzynarodowe studia wspólne 12.000,00 PLN/rok

3) za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego 3 000,00 zł/semestr
6 000,00 zł/rok
Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego 1 000,00 zł
Opłata za powtarzanie pojedynczego przedmiotu, w tym przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym 100,00 zł/1 pkt ECTS
Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia.
Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan. 50 zł/godz. lekcyjną
Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów 100,00 zł/1 pkt ECTS

4) za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego 1 500,00 zł/semestr
3 000,00 zł/rok
Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego 1 000,00 zł
Opłata za powtarzanie przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym 200,00 zł
Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia.
Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan. 50 zł/godz. lekcyjną
Opłata za jeden miesięczny bonus 200,00 zł
Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch pracowni 1 200,00 zł
Opłata roczna za udział w zajęciach trzech pracowni 1 800,00 zł

§ 4
Studenci-cudzoziemcy uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach programów Erasmus+ lub CEEPUS nie wnoszą opłaty za semestr/rok studiów realizowany w uczelni przyjmującej, chyba że student bierze udział w zajęciach oraz przystępuje do zaliczeń, egzaminów i przeglądów za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych.


Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora ASP z dnia 28 maja 2020 r.

Wysokość opłat za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów:

§ 1
1. ASP w Krakowie pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów:

Rodzaj dokumentu opłata
legitymacja studencka 22,00 zł
duplikat legitymacji studenckiej 33,00 zł
indeks 4,00 zł
duplikat indeksu 6,00 zł
odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20,00 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów 20,00 zł
suplement do dyplomu w języku obcym 20,00 zł
duplikat suplementu do dyplomu 20,00 zł

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym uczelni.

§ 2

1. ASP w Krakowie pobiera opłaty za uwierzytelnianie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą,
z wyłączeniem dokumentów uwierzytelnianych przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2. Uwierzytelniane jest realizowane na wniosek zainteresowanego.

3. Za uwierzytelnienie dokumentów o których mowa w ust. 1 ASP w Krakowie pobiera opłatę
w wysokości 26 zł za każdy dokument. Opłatę należy wpłacać na ogólne konto Akademii.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 64 Rektora ASP z dnia 28 maja 2020 r.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem: 

§ 1
1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem wnoszone są przez studenta za dany semestr studiów przed rozpoczęciem zajęć w tym semestrze.

2. w uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na wnoszenie opłat w czterech ratach w terminach: do 15 października, 15 grudnia, 15 lutego i 15 kwietnia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2. wnosi się do rektora przez Biuro Rektora i Kanclerza w terminie do 20 września za semestr zimowy oraz do 10 lutego za semestr letni, a w przypadku sesji poprawkowej do dnia jej zakończenia.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym uczelni. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego ASP w Krakowie.

5. Od nieterminowo wnoszonych opłat ASP w Krakowie nalicza odsetki ustawowe za zwłokę, z zastrzeżeniem §2.

6. Student na wezwanie ASP w Krakowie jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.

7. ASP w Krakowie nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.

§ 2
1. w przypadku niewniesienia opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem w terminie dziekan wzywa studenta do jej uiszczenia w terminie wskazanym w wezwaniu.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dziekan wszczyna postępowanie w przedmiocie skreślenia z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

§ 3
1. Jeżeli okres kształcenia trwa krócej niż semestr, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.

2. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop, a w przypadku studentów-cudzoziemców również gdy student otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
9.06.2020 8:57Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
28.05.2020 14:59Paulina BadowskapublikacjaPokaż