deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 2.10.2019
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 73 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 [PDF]

(Zmienione zarządzeniem nr 13/2020 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 [PDF])

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zarządzam co następuje:

§ 1
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana dalej ASP, prowadzi studia podyplomowe w zakresie malarstwa, scenografii, edukacji plastycznej, projektowania architektury wnętrz oraz projektowania ubioru według programów przyjętych przez Senat ASP.
2. Opłaty za studia podyplomowe w zakresie malarstwa wynoszą:
• za i rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)
• za II rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

3. Opłaty za studia podyplomowe w zakresie scenografii wynoszą:
• za i rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)
• za II rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

4. Opłaty za studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej wynoszą:
• za i rok studiów 2 600,00 zł (semestr – 1 300,00 zł)
• za 3 semestr studiów 1 200,00 zł
• opłata dodatkowa w trzecim semestrze obowiązująca uczestników uzupełniających wykształcenie kierunkowe wynosi 400,00 zł (dotyczy uczestników, którzy zostali skierowani przez Komisję Rekrutacyjną do uzupełnienia wykształcenia kierunkowego poprzez udział w zajęciach w pracowniach przedmiotów artystycznych).

5. Opłaty za studia podyplomowe w zakresie projektowania architektury wnętrz wynoszą:
• za i rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)
• za II rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)

6. Opłaty za studia podyplomowe w zakresie projektowania ubioru wynoszą:
• za i rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)
• za II rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)

7. Opłata za studia podyplomowe nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu, z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie projektowania ubioru.

§ 2
Oplata za wpis warunkowy wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.

§ 3
1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez ASP, na zasadach określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6) decyzji administracyjnej rektora ASP.

2. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych w ASP wnoszą opłatę, o której mowa w § 1.
§ 4
1. Uczestnik studiów podyplomowych wnosi opłatę, o której mowa w § 1:
1) za i semestr studiów podyplomowych – w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć
2) za kolejny semestr studiów podyplomowych – w terminach do 1 października w semestrze zimowym oraz do 15 lutego w semestrze letnim

2. Opłata, o której mowa w § 2 jest wnoszona przed rozpoczęciem semestru, na który uczestnik studiów podyplomowych uzyskał wpis warunkowy.

3. Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe w całości w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.06.2020 11:59Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
10.06.2020 11:59Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
17.10.2019 16:05Paulina BadowskapublikacjaPokaż