deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 21.05.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Status: obowiązujące

zarządzenie.pdf

Zarządzenie nr 31

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

z dnia 21 maja 2019 roku

 

w sprawie wysokości opłat związanych z kształceniem w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki od roku akademickiego 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79, art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 36 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (z późn. zm.) oraz § 11-13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1125), ustalam, co następuje:

 • § 1
 1. Ustala się wysokość pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwaną dalej ASP w Krakowie) opłat za usługi edukacyjne związane z:
 • kształceniem na studiach stacjonarnych – określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
 • kształceniem na studiach niestacjonarnych – określoną w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
 • kształceniem cudzoziemców – określoną w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
 • wydawaniem niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów – określoną w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 1. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 • § 2

Traci moc zarządzenie nr 75 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów

 • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) prof. Stanisław Tabisz

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 31 Rektora

z dnia 21 maja 2019 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w ASP w Krakowie:

 

 • § 1
 1. Od studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 ASP w Krakowie pobiera opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów w wysokości:
 • 100,00 zł za 1 punkt ECTS w przypadku powtarzania pojedynczych przedmiotów,
 • 3000,00 zł w przypadku powtarzania semestru studiów,
 • 6000,00 zł w przypadku powtarzania roku studiów.
 1. Student, powtarzający semestr/rok studiów, który uzyskał zgodę na przepisanie przedmiotu/przedmiotów, zgodnie z Regulaminem studiów, wnosi opłatę tylko za powtarzane przedmioty w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1.
 1. Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w ramach wpisu warunkowego wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.
 • § 2

ASP w Krakowie pobiera opłaty za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów w wysokości 100,00 zł za 1 punkt ECTS.

 • § 3

Student skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia, wnosi opłatę za konsultacje do dyplomu w wysokości 50,00 zł za godzinę lekcyjną. Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 31 Rektora

z dnia 21 maja 2019 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w ASP w Krakowie:

 • § 1

Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą opłatę za studia w następującej wysokości:

Wydział, kierunek studiów

Opłata za i rok studiów

Opłata za II rok studiów

Opłata za III rok studiów

Opłata za siódmy semestr studiów

Opłata za cały cykl studiów

Wydział Architektury Wnętrz

Architektura Wnętrz

(studia pierwszego stopnia)

7 500,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

3 200,00 zł

25 700,00 zł

Architektura Wnętrz

 (studia drugiego stopnia)

7 000,00 zł

7 000,00 zł

-

-

14 000,00 zł

Architektura Wnętrz

(studia pierwszego stopnia w języku angielskim)

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

4 000,00 zł

28 000,00 zł

Architektura Wnętrz

 (studia drugiego stopnia w języku angielskim)

8 000,00 zł

8 000,00 zł

-

-

16 000,00 zł

Architektura Wnętrz – międzynarodowe studia wspólne (DAT)

 (studia drugiego stopnia w języku angielskim)

12 000,00 zł

12 000,00 zł

-

-

24 000,00 zł

 • § 3

Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą opłatę za uczestniczenie w dodatkowych zajęciach nieobjętych programem studiów w następującej wysokości:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata za jeden miesięczny bonus

200,00 zł

Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch pracowni

1 200,00 zł

Opłata roczna za udział w zajęciach trzech pracowni

1 800,00 zł

 • § 4

Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym w przypadku powtarzania semestru/roku po wznowieniu studiów w następującej wysokości:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego

1 500,00 zł/semestr

3 000,00 zł/rok

Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego

1 000,00 zł

Opłata za powtarzanie przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym

200,00 zł

Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia.

Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan.

50 zł/godz. lekcyjną

 • § 5
 1. Nie pobiera się opłat od studentów studiów niestacjonarnych przebywających na urlopie od zajęć oraz od studentów uczestniczących w wymianie zagranicznej w ramach programów Erasmus+ i CEEPUS, chyba że student bierze udział w zajęciach oraz przystępuje do zaliczeń, egzaminów i przeglądów za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych.
 1. Student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał zaliczenia okresu studiów za granicą, jest zobowiązany powtarzać dany semestr/rok studiów w ramach programu kształcenia obowiązującego w ASP w Krakowie oraz wnieść opłatę określoną w §4.
 • § 6
 1. Dodatkowe pracownie z wyboru, zwane „bonusami”, które wykraczają poza program kierunku studiów, studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować odpłatnie wyłącznie w ramach studiów niestacjonarnych.
 2. „Bonusy” mogą być realizowane w formie udziału w zajęciach jednej pracowni przez jeden miesiąc lub udziału w zajęciach dwóch/trzech pracowni przed jeden rok akademicki.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 31 Rektora

z dnia 21 maja 2019 r.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców
w ASP w Krakowie:
                                              

 • § 1
 1. Studenci-cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm., zwanej dalej ustawą), rozpoczynający kształcenie na studiach stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Studenci-cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • § 3
 1. Studenci-cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy, rozpoczynający kształcenie od roku akademickiego 2019/2020, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne w następującej wysokości:
  • za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim:

jednolite studia magisterskie

kierunek studiów

wysokość opłaty za rok studiów

malarstwo

35.358,00 PLN/rok

scenografia

35.498,00 PLN/rok

rzeźba

42.681,00 PLN/rok

grafika

47.364,00 PLN/rok

konserwacja i restauracja dzieł sztuki

47.253,00 PLN/rok

studia pierwszego stopnia

kierunek studiów

wysokość opłaty za rok studiów

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

35.280,00 PLN/rok

architektura wnętrz

33.962,00 PLN/rok

wzornictwo

40.472,00 PLN/rok

intermedia

40.670,00 PLN/rok

studia drugiego stopnia

kierunek studiów

wysokość opłaty za rok studiów

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

35.280,00 PLN/rok

architektura wnętrz

33.962,00 PLN/rok

wzornictwo

40.472,00 PLN/rok

intermedia

40.670,00 PLN/rok

 • za kształcenie na studiach niestacjonarnych:

studia pierwszego stopnia

kierunek studiów

wysokość opłaty – i rok studiów

wysokość opłaty – kolejne lata studiów

wysokość opłaty – siódmy semestr

architektura wnętrz

7.500,00 PLN

7.500,00 PLN

3.200,00 PLN

architektura wnętrz – studia w języku angielskim

8.000,00 PLN

8.000,00 PLN

4.000,00 PLN

studia drugiego stopnia

kierunek studiów

wysokość opłaty za rok studiów

architektura wnętrz

7.000,00 PLN/rok

architektura wnętrz – studia w języku angielskim

8.000,00 PLN/rok

architektura wnętrz – międzynarodowe studia wspólne

12.000,00 PLN/rok

 

 • za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego

3 000,00 zł/semestr

6 000,00 zł/rok

Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego

1 000,00 zł

Opłata za powtarzanie pojedynczego przedmiotu, w tym przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym

100,00 zł/1 pkt ECTS

Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia.

Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan.

50    zł/godz. lekcyjną

Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów

100,00 zł/1 pkt ECTS

 

 • za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego

1 500,00 zł/semestr

3 000,00 zł/rok

Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego

1 000,00 zł

Opłata za powtarzanie przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym

200,00 zł

Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił studia.

Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan.

50 zł/godz. lekcyjną

Opłata za jeden miesięczny bonus

200,00 zł

Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch pracowni

1 200,00 zł

Opłata roczna za udział w zajęciach trzech pracowni

1 800,00 zł

 • § 4

Studenci-cudzoziemcy uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach programów Erasmus+ lub CEEPUS nie wnoszą opłaty za semestr/rok studiów realizowany w uczelni przyjmującej, chyba że student bierze udział w zajęciach oraz przystępuje do zaliczeń, egzaminów i przeglądów za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych.

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 31 Rektora

z dnia 21 maja 2019 r.

Wysokość opłat za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów: 

 • § 1
 1. ASP w Krakowie pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów:

Rodzaj dokumentu

opłata

legitymacja studencka

22,00 zł

duplikat legitymacji studenckiej

33,00 zł

indeks

4,00 zł

duplikat indeksu

6,00 zł

odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

20,00 zł

duplikat dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

suplement do dyplomu w języku obcym

20,00 zł

duplikat suplementu do dyplomu

20,00 zł

 1. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym uczelni.
 • § 2
 1. ASP w Krakowie pobiera opłaty za uwierzytelnianie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą,
  z wyłączeniem dokumentów uwierzytelnianych przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 1. Uwierzytelniane jest realizowane na wniosek zainteresowanego.
 1. Za uwierzytelnienie dokumentów o których mowa w ust. 1 ASP w Krakowie pobiera opłatę
  w wysokości 26 zł za każdy dokument. Opłatę należy wpłacać na ogólne konto Akademii.

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 31 Rektora

z dnia 21 maja 2019 r.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem:

 • § 1
 1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem wnoszone są przez studenta za dany semestr studiów przed rozpoczęciem zajęć w tym semestrze.
 1. W uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na wnoszenie opłat w czterech ratach w terminach: do 15 października, 15 grudnia, 15 lutego i 15 kwietnia.
 1. Wnioski, o których mowa w ust. 2. wnosi się do rektora przez Biuro Rektora i Kanclerza w terminie do 20 września za semestr zimowy oraz do 10 lutego za semestr letni, a w przypadku sesji poprawkowej do dnia jej zakończenia.
 1. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym uczelni. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego ASP w Krakowie.
 1. Od nieterminowo wnoszonych opłat ASP w Krakowie nalicza odsetki ustawowe za zwłokę, z zastrzeżeniem §2.
 1. Student na wezwanie ASP w Krakowie jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
 1. ASP w Krakowie nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.
 • § 2
 1. W przypadku niewniesienia opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem w terminie dziekan wzywa studenta do jej uiszczenia w terminie wskazanym w wezwaniu.
 1. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dziekan wszczyna postępowanie w przedmiocie skreślenia z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 • § 3
 1. Jeżeli okres kształcenia trwa krócej niż semestr, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.
 1. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop, a w przypadku studentów-cudzoziemców również gdy student otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów ustawy o cudzoziemcach.
Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
21.05.2019 13:10Magdalena LitewkapublikacjaWersja aktualna