deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 27.07.2020
Podpisał: z up. Rektora mgr. Jacek Kowalski
Status: obowiązujące/zmienione

Zarządzenie nr 83 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Załączniki 1-8 do Zarządzenia nr 83 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz.85), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych
i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1837) w zw. § 23 ust. 2 pkt 2) i ust. 3 Statutu ASP 

 • § 1
 1. W przypadku stopni doktora sztuki oraz doktora habilitowanego sztuki, które zostały nadane po 30 września 2019 roku stosuje się następujące wzory dyplomów:
 • wzór dyplomu doktorskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 • wzór dyplomu doktorskiego – odpis, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 • wzór dyplomu doktorskiego – odpis przeznaczony do akt, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • wzór dyplomu habilitacyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 • wzór dyplomu habilitacyjnego – odpis, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 • wzór dyplomu habilitacyjnego – odpis przeznaczony do akt, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 • § 2

Na wniosek doktora lub doktora habilitowanego odpis dyplomu może być wydany
w tłumaczeniu  na język angielski.

 • § 3
 1. Opis i zasady wypełniania dyplomów doktorskich stanowią załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 2. Opis i zasady wypełniania dyplomów habilitacyjnych stanowią załącznik 8 do niniejszego zarządzenia.
 • § 4

Osoby, których przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), którym stopnie naukowe doktora sztuki , doktora habilitowanego  sztuki zostały nadane do dnia 30 września 2019 roku, otrzymują dyplomy według wzorów dotychczasowych.

 • § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.08.2021 9:12Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna
29.07.2020 12:24Anna Knych-SałachzałącznikiPokaż
29.07.2020 12:21Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż