deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 9.06.2022
Termin składania: 11.07.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: Wydział Rzeźby

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.jedn. Dz. U. z 2022r. poz.574 z późn. zm.)

oraz §53 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Rzeźby II na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

w wymiarze 1 etatu

 

Warunki udziału w konkursie:

spełnienie wymogów art. 113 przywołanej wyżej ustawy,

posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki,

prowadzenie aktywnie działalności  artystycznej  lub  naukowej,

posiadanie predyspozycji do  pracy  artystycznej lub naukowej i dydaktycznej.

Preferowane kwalifikacje i kompetencje:

dobra znajomość programów graficznych (Adobe Photoshop, InDesign, Corel Draw, SketchUp),

dobra znajomość rzeźbiarskich technik realizacyjnych,

doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu obiektów artystycznych w wybranych technologiach

rzeźbiarskich,

biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

zgłoszenie konkursowe,

życiorys zawodowy,

oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 przywołanej wyżej ustawy,

kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio dokumentujące osiągnięcia artystyczne i naukowe,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.07.2022 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą (na adres: Dział Spraw Pracowniczych Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków) lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki) z dopiskiem na kopercie/w temacie maila: "oferta w konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Rzeźby II na Wydziale Rzeźby”

 Termin rozstrzygnięcia konkursu:    

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia: 28.09.2022 r.

 

 

ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego

kandydata, który zostanie wybrany.

 ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.

 

Załącznik do ogłoszenia o konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w następującym zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego.

4) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w poniższym formularzu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku  – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia ogólnego.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgody o której mowa w pkt 4) jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 i 4) powyżej) będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 4) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. przenoszenia danych,
 3. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.09.2022 12:15Monika MajarchiwizacjaWersja aktualna