deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Termin składania: 24.06.2019
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: Wydział Intermediów

ogłoszenie.pdf

Na podstawie art.119 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
oraz § 58 i 59 Statutu ASP w Krakowie
ogłaszam konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.

I. Warunki udziału w konkursie:

1. posiadanie co najmniej stopnia magistra sztuki lub dziedziny związanej z 
technologicznymi i informatycznymi uwarunkowaniami sztuki intermediów,
2. spełnienie wymogów art.113 powołanej wyżej ustawy,
3. udokumentowany dorobek i praktyka w zakresie stosowania tzw. „nowych”
technologii sztuki współczesnej – technik cyfrowego zapisu oraz generowania
obrazu i dźwięku,
4. udokumentowana, praktyczna znajomość aparatury, urządzeń i mediów zapisu,
obróbki i konwersji danych audiowizualnych, stosowanych na Wydziale Intermediów,
5. udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej (w tym technicznej),
6. co najmniej staż lub praktyka w pracy na wyższej uczelni, z załączeniem opinii dot.
jej odbycia.

II. Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie konkursowe,
2. życiorys zawodowy,
3. wykaz osiągnięć i kwalifikacji o charakterze technicznym i akademickim, wraz z poświadczającymi je dokumentami w załączeniu,
4. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 powołanej wyżej ustawy,
5. kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji formalnych (dyplom ukończenia studiów),
6. oświadczenie o gotowości do podjęcia się obowiązków instruktora na WI, prowadzenia zajęć w zakresie instruktarzu technologicznego i obowiązków organizacyjnych,

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

termin składania dokumentów upływa z dniem 24.06.2019 r.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Intermediów ASP w Krakowie,
31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38 II p. lub na Dzienniku Podawczym ASP ,
Plac Matejki 13, 31-157 Kraków.

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 01.07.2019 r.

V. Informacje dodatkowe:

Akademia Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie zastrzega sobie:
1. możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną,
2. prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego w drodze konkursu kandydata,
3. prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.02.2022 1:00Paulina ZawadzkaarchwizacjaWersja aktualna
2.07.2019 15:27Magdalena Litewkazmiana statusu na archiwalnyPokaż
23.05.2019 15:13Magdalena LitewkapublikacjaPokaż