deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 24.06.2022
Termin składania: 17.07.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista (lub samodzielny referent) ds. administracji technicznej i ochrony środowiska w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie co najmniej średnie,

doświadczenie zawodowe w obsłudze technicznej i eksploatacji nieruchomości, w tym przynajmniej trzy letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

praktyczna znajomość prawa w zakresie ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

gotowość do pracy w terenie i przemieszczania się pomiędzy obiektami w trakcie zmiany roboczej,

czynne prawo jazdy kat. B,

obsługa programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i komunikatorów w stopniu bardzo dobrym (umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków).

Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności z obszaru ochrony środowiska, gospodarki odpadami i/lub zarzadzania/administrowania nieruchomościami,

licencja zarządcy nieruchomości lub spełnianie warunków do jej otrzymania,

mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: samodzielność, odpowiedzialność, doskonała organizacja pracy własnej, zorientowanie na rezultaty, myślenie analityczne, planowanie i koordynowanie, wysoka kultura osobista, asertywność, orientacja na klienta.

Ogólny zakres głównych obowiązków:

bieżący monitoring stanu technicznego administrowanych obiektów,

prowadzenie całokształtu spraw z zakresu utrzymania obiektów i ich otoczenia w należytym porządku, w tym koordynacja działań oraz nadzór nad pracą zewnętrznych firm sprzątających,

dbanie o ogólną estetykę i porządek w budynkach, prawidłowe rozmieszczanie oznaczeń i komunikatów, przyjmowanie zgłoszeń uchybień w tym zakresie, zlecanie prac oraz monitorowanie terminowości i jakości ich realizacji,

koordynowanie spraw związanych z dekorowaniem i oflagowaniem obiektów m.in. z okazji świąt państwowych oraz uroczystości akademickich,

prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

prowadzenie ewidencji, dokonywanie analiz i sporządzanie kalkulacji kosztów z zakresu eksploatacji obiektów i zużycia mediów, proponowanie optymalizacji działań w tym zakresie,

opracowywanie i kompletowanie dokumentacji oraz sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy dla postępowań o zamówienia publiczne w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: 1,0 (pełen),

przewidywany termin zatrudnienia – aktualnie stanowisko jest nieobsadzone, chętnie jak najprędzej,

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na 3-miesięczny okres próbny i może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji, w tym zaświadczenie lub oświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. administracji technicznej i ochrony środowiska " do dnia 17.07.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
13.09.2022 10:25Monika MajarchiwizacjaWersja aktualna
11.07.2022 11:17Monika Majwydłużenie terminuPokaż