deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.01.2024
Termin składania: 12.02.2024
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nazwa stanowiska pracy:

Stanowisko ds. promocji – samodzielny referent lub specjalista w Dziale Promocji i Organizacji Wydarzeń

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

 1. wykształcenie: wyższe, preferowane: zarządzanie w kulturze, marketing i PR lub studia podyplomowe z wyżej wymienionych lub pokrewnych specjalizacjach,
 2. co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z promocją wydarzeń i instytucji (w sektorze kultury),
 3. znajomość języków obcych: język angielski B2,
 4. praktyczna znajomość obsługi pakietu Office 365 w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków,
 5. znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 6. znajomość narzędzi do tworzenia płatnych kampanii reklamowych w Internecie,
 7. umiejętność tworzenia planów promocji i ich wdrażania,
 8. lekkie pióro,
 9. umiejętność poprawnego redagowania treści,
 10. umiejętność opracowywania treści umów, porozumień, listów intencyjnych oraz podobnych dokumentów.

Dodatkowe wymagania (pożądane):

 1. doświadczenie w pracy w sektorze kultury lub współpracy z jednostkami sektora kultury oraz z zakresu promocji, organizacji wydarzeń,
 2. praktyczna znajomość mediów społecznościowych i ich specyfiki a także promocji internetowej,
 3. praktyczna znajomość systemów zarządzania treścią (CMS) WordPress,
 4. doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w obszarze kultury i sztuki,
 5. gotowość do realizacji niestandardowych zadań, pozytywne nastawienie do realizowanych w Akademii przedsięwzięć,
 6. znajomość specyfiki przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
 7. podstawowa umiejętność obsługi programów graficznych,
 8. zainteresowanie sztuką współczesną.

UWAGA: preferowani będą kandydaci, którzy przedstawią w liście motywacyjnym argumenty na potwierdzenie posiadania tych umiejętności.

Zakres głównych obowiązków:

 1. udział w planowaniu strategii promocji, budżetowaniu oraz realizacji zadań związanych z promocją wydarzeń organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie,
 2. tworzenie oraz współtworzenie komunikatów oraz informacji prasowych dotyczących wydarzeń organizowanych oraz współorganizowanych przez Akademię, a także materiałów przeznaczonych do dystrybucji w mediach społecznościowych oraz serwisach informacyjnych,
 3. redagowanie dostępnych treści na stronę www i do social media, tworzenie lub edycja nieskomplikowanych materiałów graficznych na potrzeby Działu,
 4. współpraca z osobami odpowiedzialnymi za identyfikację wizualną wydarzeń, dystrybucja materiałów graficznych w formie plików cyfrowych oraz drukowanych materiałów informacyjnych przygotowywanych przez Akademię,
 5. stała współpraca z Wydziałami ASP oraz jednostkami ogólnouczelnianymi w zakresie gromadzenia i sposobu dystrybucji informacji związanych z organizowanymi przedsięwzięciami,
 6. czynne uczestnictwo w przygotowaniach oraz realizacji wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Akademię,
 7. prowadzenie korespondencji i podtrzymywanie kontaktów z Partnerami Akademii,
 8. prowadzenie spraw zamówień usług i dostaw w zakresie rzeczowym stanowiska lub Działu.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: 1/2, wynagrodzenie brutto w przedziale od 2400,- zł do 3360,- zł, preferowany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny trwający 3 miesiące i umową na czas określony 1 roku.

Dokumenty wymagane:

a )   CV

b)    klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Dokumenty pożądane:

a) list motywacyjny,

b) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i/lub kompetencje.

Dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy  pl. Matejki 13) lub pocztą (decyduje data wpływu do ASP) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem/tematem maila: „oferta w naborze na stanowisko ds. promocji” do dnia 12.02.2024r.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym tzn. zgłoszenia kolejnych osób kandydujących - spełniających co najmniej wymogi formalne - będą na bieżąco analizowane w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności (jako kolejnego po analizie CV etapu rekrutacji).  Wyłonienie w ten sposób osoby odpowiadającej potrzebom stanowiska może spowodować zamknięcie naboru przed terminem upływu ważności ogłoszenia.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do  powiadomienia  o  zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
8.03.2024 16:38Monika MajarchiwumWersja aktualna