deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 19.01.2024
Termin składania: 22.02.2024
Status: aktualne
Grupa zatrudnienia: Biblioteka Główna

Nazwa stanowiska pracy:

Kustosz biblioteczny (w roli bibliotekarza systemowego)

Niezbędne wymagania:

wykształcenie:

wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej

lub inne wyższe magisterskie plus studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej albo pokrewne, związane ze specjalizacją,

staż pracy: minimum 4 lata poświadczone świadectwami pracy,

bardzo dobra znajomość systemu biblioteczno-informatycznego Virtua,

praktyczna znajomość standardów opracowania bibliograficznego zbiorów oraz kartotek haseł wzorcowych,

znajomość języka haseł przedmiotowych KABA,

doświadczenie w zakresie opracowania zbiorów bibliotecznych,

doświadczenie w zakresie współkatalogowania w ramach Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT,

znajomość pracy w zintegrowanych systemach bibliotecznych,

umiejętność wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych,

umiejętność obsługi programów pakietu MS Office w stopniu pozwalającym na efektywne wykonywanie obowiązków,

język angielski na poziomie B1/B2,

gotowość do pracy zmianowej.

Dodatkowe wymagania:

znajomość obsługi innych systemów biblioteczno-informatycznych (w szczególności Alma i wyszukiwarki Primo),

zorientowanie w wykorzystywaniu dyskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN),

doświadczenie w zakresie sprawozdawczości dorobku publikacyjnego – wprowadzania danych do Polskiej Bibliografii Naukowej,

doświadczenie we współpracy z innymi bibliotekami naukowymi,

doświadczenie w zakresie rozwoju cyfrowego repozytorium uczelnianego (program dSpace),                                                                               

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: samodzielność, otwartość na zmiany, myślenie analityczne, komunikatywność, umiejętności redaktorskie, kreatywność.

Zakres głównych obowiązków:

sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad systemem biblioteczno-informatycznym i jego wykorzystaniem,

nadzorowanie wdrażania nowych wersji systemów biblioteczno-informatycznych wraz z dodatkowymi modułami i elementami,

nadzorowanie przeprowadzania aktualizacji systemów biblioteczno-informatycznych,

prowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informatycznego

współpraca z Administratorem Sieci i producentem systemu biblioteczno-informatycznego

opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w systemie Virtua w połączeniu z NUKAT,

udział w obsłudze czytelników.

Wymiar etatu: 1 etat, wynagrodzenie brutto w przedziale od 5400,- zł do 6720,- zł, preferowany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny trwający 3 miesiące i umową na czas określony 1 roku.

Dokumenty wymagane:

a )   CV

b) klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Dokumenty pożądane:

a) List motywacyjny,

b) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i/lub kompetencje.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy  pl. Matejki 13) lub pocztą (decyduje data wpływu do ASP) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem/tematem maila: „oferta w naborze na stanowisko kustosza” do dnia 22.02.2024r.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym tzn. zgłoszenia kolejnych osób kandydujących - spełniających co najmniej wymogi formalne - będą na bieżąco analizowane w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności (jako kolejnego po analizie CV etapu rekrutacji).  Wyłonienie w ten sposób osoby odpowiadającej potrzebom stanowiska może spowodować zamknięcie naboru przed terminem upływu ważności ogłoszenia.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do  powiadomienia  o  zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

                                                                                                                                                                 

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
1.02.2024 19:44Monika Majwydłużenie okresu ważności Wersja aktualna
1.02.2024 19:39Monika Majwydłużenie okresu ważnościPokaż