deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 12.03.2024
Termin składania: 25.03.2024
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nazwa stanowiska pracy:

Samodzielny referent lub specjalista ds. finansowo-księgowych

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie wyższe lub średnie,

staż pracy: przy wykształceniu średnim minimum 4 lata poświadczone świadectwami pracy,

praktyczna umiejętność stosowania zasad rachunkowości i przepisów podatkowych,

praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, ustawy o finansach publicznych, i ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w części zadań stanowiska,

umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (w szczególności Excel) w stopniu pozwalającym na efektywne wykonywanie obowiązków.

Dodatkowe wymagania:

doświadczenie w zakresie księgowości, w szczególności związanej z realizacją zadań badawczych i planów budżetowych,

język angielski na poziomie B1/B2,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: samodzielność, otwartość na zmiany, myślenie analityczne, komunikatywność.

Zakres głównych obowiązków:

kontrola dokumentów kosztowych oraz weryfikacja poprawności rozliczeń,

wprowadzanie danych finansowych do systemu Cogisoft,

wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,

rozliczanie zadań badawczych, analiza i zarządzanie danymi, generowanie raportów i zestawień,

przygotowywanie danych do bilansu,

przygotowanie danych do planów i sprawozdań finansowych,

współpraca z innymi działami Akademii w celu wypracowania najlepszych rozwiązań,

zastępstwo w zakresie podobnego stanowiska.

Wymiar etatu: 1 etat, wynagrodzenie brutto w przedziale od 5040,- zł do 6720,- zł, preferowany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny trwający 3 miesiące i umową na czas określony 1 roku.

Dokumenty wymagane:

a )   CV

b) klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Dokumenty pożądane:

a) List motywacyjny,

b) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i/lub kompetencje.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy  pl. Matejki 13) lub pocztą (decyduje data wpływu do ASP) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem/tematem maila: „oferta w naborze na stanowisko ds. finansowo-księgowych” do dnia 25.03.2024r.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym tzn. zgłoszenia kolejnych osób kandydujących - spełniających co najmniej wymogi formalne - będą na bieżąco analizowane w celu przeprowadzenia rozmów z kandydatami (jako etapu rekrutacji następującego po analizie CV).  Wyłonienie w ten sposób osoby odpowiadającej potrzebom stanowiska może spowodować zamknięcie naboru przed terminem upływu ważności ogłoszenia.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do  powiadomienia  o  zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

                                                                                                                                                                 

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.

Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo do:

Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Przenoszenia danych,

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
12.05.2024 21:49Monika MajarchiwumWersja aktualna