deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 4.05.2023
Termin składania: 18.05.2023
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Główny specjalista lub starszy specjalista ds. inwestycji

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie wyższe techniczne,

staż minimum 4 lata na stanowisko starszego specjalisty, 5 lat na stanowisko głównego specjalisty,

dobra znajomość prawa budowlanego,

znajomość ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sektora finansów publicznych,

znajomość prawa zamówień publicznych,

umiejętność obsługi komputera w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.

Dodatkowe wymagania:

wykształcenie preferowane: kierunek architektura lub budownictwo lądowe,

preferowani kandydaci z doświadczeniem co najmniej 10 lat pracy na stanowisku o podobnym profilu,

umiejętność kosztorysowania i szacowania wartości robót budowlanych,

doświadczenie w opracowaniu dokumentacji przetargowej,

doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: samodzielność w realizacji zadań, łatwość adaptacji do zmiennej sytuacji, myślenie analityczne, dokładność, wysokie poczucie odpowiedzialności.

Zakres głównych obowiązków:

kompletacja i prowadzenie bieżącej dokumentacji prowadzonych remontów i budów.

Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej aktualnie prowadzonych remontów i budów.

archiwizacja bieżącej korespondencji i dokumentacji budowlanej oraz przetargowej.

kompletacja i archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji przetargowej i budowlanej dla remontów i inwestycji zakończonych.

uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu przetargów wg planu zamówień.

uczestnictwo w przygotowaniu, zlecaniu i rozliczaniu zleceń wg planu remontów.

uczestnictwo w naradach i spotkaniach dotyczących prowadzonych i planowanych inwestycji i remontów

prowadzenie uzgodnień dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego we wszystkich sprawach dotyczących dokumentacji projektowej,

aktywne uczestniczenie w trwających projektach m.in. w zakresie aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, oceny proponowanych przez projektantów rozwiązań zamiennych do projektu pod względem skutków technicznych, technologicznych, finansowych i użytkowych, zgłaszania do władz uczelni wszelkich projektowych rozwiązań zamiennych, mogących skutkować problemami z rozliczeniem finansowym projektu, przygotowanie, skompletowanie i opisanie dokumentacji technicznej budowalnej i powykonawczej projektów do celów ich kontroli końcowej.

Warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: 1,0 (cały),

przewidywany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej.

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony 1 roku.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae,

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko ds. inwestycji" do dnia 18.05.2023r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
5.07.2023 17:17Monika Majdo archiwumWersja aktualna
7.05.2023 22:08Monika Majuzupełnione wymogi dodatkowePokaż