deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.10.2022
Termin składania: 27.10.2022
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Nazwa stanowiska pracy:

Zastępca Kwestora

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie wyższe,

staż pracy minimum 6 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym,

spełnianie wymogów dla stanowiska głównego księgowego, określonych w ustawie o finansach publicznych,

umiejętność zarządzania finansami i gospodarką jednostki sektora finansów publicznych,

praktyczna znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Prawo zamówień publicznych, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do nich w zakresie merytorycznym stanowiska,

obsługa programów biurowych w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków, w szczególności umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego

Dodatkowe wymagania:

pożądane doświadczenie w pracy w szkole wyższej

pożądana znajomość programu finansowo-księgowego Cogisoft

pożądana znajomość Systemu Obsługi Kultury i systemu POLON

pożądana znajomość języka angielskiego – poziom B1/B2

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: asertywność w zarządzaniu, zdolności matematyczne i rachunkowe, myślenie analityczne, umiejętność koncentracji, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, umiejętność negocjacji, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, łatwość redagowania pism, odporność na stres, zdolności menadżerskie, myślenie strategiczne.

Zakres obowiązków:

zastępowanie Kwestora w pełnym zakresie podczas jego nieobecności,

nadzór nad prawidłowością pracy Działu Finansowo-Księgowego pod względem zgodności z przepisami, w tym obowiązującą w uczelni polityką rachunkowości,

rozliczanie subwencji i dotacji MKiDN, w tym funduszu stypendialnego,

rozliczanie obrotu gotówkowego z osobami fizycznymi, zarejestrowanego przy użyciu kas fiskalnych,

rozliczanie zobowiązań uczelni w zakresie podatków i opłat (w szczególności PCC, od nieruchomości, wywóz odpadów),

współpraca z podmiotami wykonującymi czynności kontrolne w stosunku do właściwości merytorycznej Działu (w szczególności Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, biegły rewident, NIK, ZUS) w zakresie przekazywania wymaganych dokumentów, udzielania informacji i wyjaśnień,

przygotowywanie danych do sprawozdania finansowego,

weryfikacja zawieranych umów pod względem podatkowo-księgowym oraz zabezpieczenia środków finansowych

tworzenie i rozwiązywanie rezerw na świadczenia pracownicze,

opracowywanie wycinkowych planów dotyczących Działu Finansowo-Księgowego, (np. zamówień publicznych, szkoleń) i dokumentów do przeprowadzanych postępowań dotyczących Działu (np. wybór biegłego rewidenta, wybór firmy aktuarialnej, aktualizacja oraz wsparcie systemu finansowo-księgowego),

współpraca z bankami w zakresie zakładania i likwidacji rachunków oraz lokat, a także obsługa rachunków bankowych w szczególności w zakresie autoryzacji przelewów, obsługi kart płatniczych i nadawania pracownikom uprawnień do obsługi systemów,

współudział w przygotowaniu ustrukturyzowanego sprawozdania finansowego.

sporządzanie sprawozdań ministerialnych i GUS (w szczególności Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, DNU-R, G-05, OS-29/K, z wykorzystania środków funduszu stypendialnego, z nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe, sprawozdania dotyczącego źródeł pochodzenia finansów i wyników finansowych).

Wymiar etatu: 1,0 (pełen), przewidywany termin zatrudnienia – najchętniej od 01.01.2023r.

Charakter zatrudnienia: docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona co najmniej jedną umową na czas określony co najmniej roku.

Wymagane dokumenty :

List motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko zastępcy kwestora" do dnia 27.10.2022r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy - w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
20.11.2022 15:01Monika MajarchiwizacjaWersja aktualna
21.10.2022 10:45Monika Majprzedłużenie okresu zbierania aplikacjiPokaż