deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 2.12.2021
Termin składania: 10.12.2021
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Referent, samodzielny referent lub specjalista – pracownik Dziennika Podawczego

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

wykształcenie średnie,

2 lata , z możliwością zastosowania odstępstwa przez rektora, gdy w zestawieniu z doświadczeniem zawodowym będzie to element nieistotny,

umiejętność zachowania poufności,

praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania obiegu dokumentów w instytucji publicznej lub w dużej firmie,

umiejętności sprawnej obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych programów pakietu Microsoft Office,

praktyczna znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i instrukcji kancelaryjnej,

gotowość do roznoszenia korespondencji do jednostek (10 lokalizacji na terenie gminy Kraków oraz zlokalizowanych w Gmachu Głównym ASP w Krakowie).

Dodatkowe wymagania:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

prawo jazdy kat. B

doświadczenie w pracy z danymi osobowymi,

praktyczna znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo zamówień publicznych,

oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, samodzielność w realizacji zadań, zorientowanie na rezultaty pracy, umiejętność koncentracji, odporność na stres, umiejętność pracy z klientem.

Zakres głównych obowiązków:

przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji/przesyłek wpływającej do Akademii oraz jej wysyłka korespondencji,

rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją,

dostarczanie korespondencji do jednostek (10 lokalizacji na terenie gminy Kraków oraz zlokalizowanych w Gmachu Głównym ASP w Krakowie),

zachowywanie poufności i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,

rejestrowanie umów w rejestrze centralnym ASP w Krakowie,

wsparcie, pośredniczenie w wysyłce przesyłek o większych i dużych gabarytach,

współpraca z operatorami pocztowymi i kurierskimi w zakresie przyjmowania i zdawania korespondencji zewnętrznej (w tym przesyłek), reklamacji i wyjaśniania spraw spornych,

współuczestnictwo i współpraca przy udoskonalaniu systemu/procedur przekazywania korespondencji/przesyłek.

Warunki zatrudnienia:

wymiar etatu: ½ (połowa),

przewidywany termin zatrudnienia – 01.01.2022r.

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być poprzedzona umową na czas określony.

Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,

Curriculum Vitae

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych i pożądanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji,

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko pracownika Dziennika Podawczego" do dnia 10.12.2021r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt 3 lit. a i b) powyżej będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.02.2022 23:30Paulina Zawadzka Wersja aktualna
2.02.2022 20:25Paulina ZawadzkaarchwizacjaPokaż
3.12.2021 10:34Monika Majsprostowanie omyłki pisarskiejPokaż