deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.06.2019
Dotyczy roku: 2018
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Podpisał: mgr Jacek Kowalski - Kwestor

sprawozdanie_finansowe.pdf

sprawozdanie_niezaleznego_biegłego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

dla Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie łącznego rocznego sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157) przy Placu Matejki 13 („Uczelnia”), które zawiera:
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 151 207,78 zł,
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 001 487,69 zł,
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 160 439,51 zł,
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 584 013,88 zł,
• informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Dalej zwane „sprawozdaniem finansowym”.


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Uczelnię przepisami prawa oraz statutem Uczelni;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.07.2019 11:50Paulina BadowskaWersja aktualna
22.07.2019 11:50Paulina BadowskapublikacjaPokaż