deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 6.10.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa drukarek 3D wraz z materiałem do druku dla Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z066/18" - numer zamówienia BZP-3942-39/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 589308-N-2020 z dnia 25.09.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
14.10.2020 15:39Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
6.10.2020 13:06Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
25.09.2020 13:17Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż