deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 20.10.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa drukarki 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18" - numer zamówienia BZP-3942-40/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 596018-N-2020 z dnia 12.10.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
20.10.2020 14:41Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowaniaWersja aktualna
12.10.2020 12:47Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż