deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 26.10.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-42/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 597854-N-2020 z dnia 16.10.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz cenowo-przedmiotowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.11.2020 13:41Brygida ŚliwaInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Wersja aktualna
26.10.2020 11:50Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
16.10.2020 12:19Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż