deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 7.01.2021

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu reprograficznego oraz sprzętu multimedialnego dla Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18" - numer zamówienia BZP-3942-61/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 770694-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy- przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.01.2021 14:57Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
7.01.2021 13:40Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż