deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 24.06.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18" - numer zamówienia BZP-3942-20/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 550731-N-2020 z dnia 16.06.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty - procesory

Punkty - karty graficzne

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
8.07.2020 12:09Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
24.06.2020 14:07Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
16.06.2020 14:09Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż