deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 22.09.2020

Przetarg nieograniczony pn. Przekazanie przez Wykonawcę Workflow Virtual Reality czyli scenariusz gotowych, opracowanych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń i badań w zakresie stosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania ubioru w postaci tutorialu (graficznego przewodnika), przetestowanie workflow ze studentami i pracownikami Wydziału Architektury Wnętrz ASP w trakcie warsztatów, oraz zaprogramowanie 2 aplikacji Virtual Reality do prezentacji projektowania ubioru: statycznej (showroom) i animowanej (pokaz mody), w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022 - umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17" oraz "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie - umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18" - numer zamówienia BZP-3942-30/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584227-N-2020 z dnia 14.09.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie pomiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej ASP: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
2.10.2020 10:59Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
22.09.2020 12:21Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
14.09.2020 11:01Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż