deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 29.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Usługi druku i dostawa materiałów firmowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-57/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 766281-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - formularz cenowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SWIZ (23.12.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
12.01.2021 14:45Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
29.12.2020 13:32Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
23.12.2020 13:36Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytania do SIWZPokaż
18.12.2020 14:37Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytania do SIWZPokaż