deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 29.12.2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z programu Blender dla 2 pracowników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. im. Jana Matejki w  Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-59/2020.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedz Edukacja Rozwój.

Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zaproszenia - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
15.02.2021 10:25Jolanta Kurekpublikacja informacji o udzieleniu zamówieniaWersja aktualna
12.01.2021 15:23Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
29.12.2020 14:18Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż