deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) pod nazwą: Przebudowa i remont wraz z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji c.o., c.t., c.w.u., wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podwórka w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap IV robót objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00 - numer sprawy BZP-3942-7/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3942-7/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.