Dok. z dnia: 24.05.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

uchwała.pdf

 

Uchwała nr 35 /2019
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na 6-semestralne kształcenie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 200 ust. 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zwanej dalej „szkołą doktorską”, działającej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w ramach trzech programów kształcenia: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki w roku akademickim 2019/2020.

§ 1.
1. do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra sztuki albo równorzędny, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć artystycznych lub naukowych, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, posiadająca kwalifikacje pozwalające na przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
3. Przez osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności samodzielny, udokumentowany dorobek artystyczny pozytywnie oceniony przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora w dziedzinie sztuki o specjalizacji w zakresie zbieżnym z dorobkiem artystycznym kandydata. Ocena dorobku kandydata wymagana jest na piśmie.
4. do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwaną dalej „ASP”.
5. Ustalone niniejszą uchwałą Senatu ASP zasady rekrutacji dotyczą również cudzoziemców.

§ 2.
1. Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 wynosi 18 osób, w tym:
1) dla programu kształcenia sztuki piękne – 12,
2) dla programu kształcenia sztuki projektowe – 4,
3) dla programu kształcenia konserwacja i restauracja dzieł sztuki – 2.
2. w przypadku niewykorzystania limitu miejsc na danym programie kształcenia, wolne miejsca mogą być przeniesione między programami wyłącznie decyzją Kierownika szkoły doktorskiej, zwanego dalej „kierownikiem” na wniosek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej, zwanej dalej „komisją rekrutacyjną”.

§ 3.
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję rekrutacyjną działającą w trzech zespołach egzaminujących odrębnie dla programów kształcenia sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
2. w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ASP w grupie badawczej lub badawczo-dydaktycznej, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz
2) pracownicy o kompetencjach teoretycznych, posiadający co najmniej stopień doktora.
3. Komisję rekrutacyjną powołuje rektor na wniosek kierownika wskazując jednocześnie jej przewodniczącego. Osoby powołane pisemnie potwierdzają gotowość przyjęcia obowiązków.

§ 4.
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej przeprowadza się w trybie konkursu.
2. Kandydat do szkoły doktorskiej składa określone w § 5 dokumenty i prezentację w formie zapisu na płycie CD lub nośniku USB, zawierającą portfolio prac własnych i dorobek artystyczny, właściwy dla programu kształcenia, w ramach którego zamierza przygotować rozprawę doktorską. Prezentacja będzie przedstawiona przez kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut.
3. Zespoły egzaminujące komisji rekrutacyjnej:
1) przeprowadzają z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną punktowaną od 0 do 8 pkt;
2) w takcie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikują także:
a) problematykę i zakres projektu artystyczno-badawczego w ramach wybranego programu – punktowaną od 0 do 8 pkt,
b) zawartość portfolio – punktowane od 0 do 6 pkt,
c) poziom dorobku artystycznego i aktywności twórczej – punktowany od 0 do 5 pkt;
3) do sumy punktów, o których mowa w punkcie 1 i 2 doliczają punkty za ocenę wpisaną na dyplomie magisterskim wg zasady: celujący – 3 pkt, bardzo dobry – 2 pkt, dobry – 1 pkt, niższe oceny – 0 pkt.
4. Suma uzyskanych punktów, o których mowa w ust. 3, stanowi wynik postępowania rekrutacyjnego.
5. w przypadku tej samej liczby uzyskanych przez kandydatów punktów
o kolejności na liście rankingowej decyduje punktacja za problematykę i zakres projektu artystyczno-badawczego, a w dalszej kolejności punktacja za portfolio.
6. Postępowanie rekrutacyjne jest oceniane do 30 punktów. Wynik pozytywny to minimum 15 punktów.
7. Listę przyjętych ustala komisja rekrutacyjna na podstawie odrębnych list rankingowych wyników z trzech zespołów egzaminujących, uwzględniając limity miejsc odrębnie dla każdego programu kształcenia.
8. Zasady i kryteria, o jakich mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ASP.

§ 5.
Kandydaci do szkoły doktorskiej w ASP składają następujące dokumenty:
1) podanie ze wskazaniem programu kształcenia, w ramach którego kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską;
2) życiorys;
3) portfolio zawierające fotograficzną dokumentację dorobku artystycznego wraz z opisem dzieł w zakresie sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki, w postaci pliku PDF zapisanego na płycie CD lub nośniku USB;
4) opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego (konspekt, założenia, kierunek badań, itp.);
5) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzenie kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
6) wykaz osiągnięć rozumianych jako:
a) udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
b) udział w wystawach lub działaniach artystycznych zbiorowych i indywidualnych, z podaniem miejsc i sposobów upowszechniania,
c) udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych, zagranicznych i krajowych;
7) suplement do dyplomu lub uwierzytelniony przez dyplomującą kandydata uczelnię opis studiów lub uwierzytelniony odpis z indeksu.

§ 6.
1. Zespoły egzaminujące komisji rekrutacyjnej sporządzają protokoły klasyfikacyjne ustalając rankingi kandydatów na poszczególne programy kształcenia zgodnie z kolejnością zdobytych punktów począwszy od najwyższej.
2. na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy z postępowania rekrutacyjnego i ustala listy:
1) osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej z wyszczególnieniem programów kształcenia;
2) osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej z powodu przekroczenia limitu miejsc z wyszczególnieniem programów kształcenia;
3) osób, które nie uzyskały wyniku pozytywnego, o którym mowa w § 4 ust. 6.
3. Protokół i listy wskazane w ust. 2 podpisują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
4. Protokół i listy wskazane w ust. 2 są publikowane na stronie internetowej ASP oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie ASP.

§ 7.
1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły doktorskiej, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, jest zobowiązany do złożenia na piśmie oświadczeń, że:
1) szkoła doktorska prowadzona przez ASP jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił;
2) posiada stopień /nie posiada stopnia doktora oraz, że w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora zobowiązuje się do zwrotu bezpodstawnie pobranego stypendium doktoranckiego;
3) nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie 2 ustawy
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od dnia opublikowania list, o których mowa w § 6 ust. 2.
3. w przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.

§ 8.
1. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie list, o których mowa w § 6 ust. 2, spośród kandydatów którzy dopełnili obowiązku, o którym mowa w § 7.
2. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, którego dokonuje kierownik.
3. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika.
4. o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 2 albo 3, informuje się kandydata pisemnie.

§ 9.
1. Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej przysługuje kandydatowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatruje komisja rekrutacyjna, która przedstawia rekomendację dotyczącą rozstrzygnięcia sprawy.
3. Decyzja kierownika wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§ 10.
1. Dokumenty wymienione w § 5 kandydaci składają w siedzibie ASP w terminie od 2 do 6 września 2019 roku – pod adresem ul. Radziwiłłowska 29/1, 31-026 Kraków.
2. do dnia zakończenia składania dokumentów kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi powinni także złożyć orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w miarę możliwości technicznych i lokalowych uwzględni szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
3. Kandydat, który nie złożył dokumentów i wymaganej dokumentacji w terminie rejestracji, nie będzie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.
4. Rekrutacja do szkoły doktorskiej w roku 2019/2020 zostanie przeprowadzona w dniach od 16 do 18 września 2019 roku.
5. Ogłoszenie list, o których mowa w § 6 ust. 2, nastąpi nie później niż do 23 września 2019 roku.

§ 11.
Do czasu powołania kierownika szkoły doktorskiej, jego obowiązki przewidziane w niniejszej uchwale pełni wyznaczony pełnomocnik rektora.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych ustawą, statutem lub niniejszą uchwałą rozstrzyga rektor.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) prof. Stanisław Tabisz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.05.2019 14:17Magdalena LitewkapublikacjaWersja aktualna