Dok. z dnia: 5.06.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Zarządzenie nr 68 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ewidencji, przetwarzania i upowszechniania danych o dorobku naukowym pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie [PDF]

Na podstawie art. 354 ust. 1 - 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz. 85 z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019, poz. 496), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392 z poźn. zm.) oraz na postawie §2 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie, zarządzam co następuje:

§1
PRZEDMIOT ZARZĄDZENIA
Niniejsze zarządzenie reguluje procedurę zbierania informacji na temat dokonań naukowych i twórczych pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwanej dalej Akademią, oraz procedury przetwarzania i importowania pozyskanych informacji do uczelnianej i centralnych baz danych - na potrzeby cyklicznej ewaluacji jakości działalności naukowej.

§2
ZAKRES l NARZĘDZIA SŁUŻĄCE EWIDENCJI DANYCH
1. Przedmiotem importu do centralnych baz danych są:
1) publikacje,
2) pozostały dorobek naukowy i twórczy.
2. Uczelnianą bazą danych, do której zbierane są informacje, o których mowa w ust.1 jest system Akademus.
3. Za centralne bazy danych uznaje się Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej “systemem POL-on", a także jego podsystem tj. Polską Bibliografię Naukową, zwaną dalej “systemem PBN”.
4. z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. l pkt 2) dane z uczelnianej bazy danych przenoszone są do centralnych baz danych, działających na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
5. Uczelniana baza danych Akademus jest jedynym służbowym narzędziem gromadzenia danych, niezbędnych do ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej w Akademii. w uczelnianej bazie danych gromadzone są także pozostałe informacje m.in. o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych. Dane zawarte w uczelnianej bazie danych mogą być wykorzystywane również do innych niż ocena jakości działalności naukowej celów, na przykład do oceny nauczycieli akademickich.
6. w uczelnianej bazie danych nie zamieszcza się opisów prac przygotowywanych do druku lub planowanych do wydania materiałów powielanych, maszynopisów, materiałów do użytku wewnętrznego.

§3
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Zobowiązuję pracowników Akademii do:
1) bieżącego, systematycznego wprowadzania danych o własnym dorobku w module EDTP systemu Akademus,
2) w odniesieniu do publikacji - także do bieżącego, systematycznego dostarczania do Biblioteki Głównej Akademii, zwanej dalej Biblioteką, wszystkich publikacji, których są autorami, współautorami lub redaktorami, celem weryfikacji poprawności danych bibliograficznych wprowadzonych do uczelnianej bazy danych oraz formalnej i prawidłowej rejestracji publikacji w systemie PBN przez pracowników Biblioteki.
2. w związku z obowiązkiem raportowania dorobku artystycznego i naukowego pracowników Akademii, wynikającym z odrębnych przepisów ogólnych, ustala się następujące, nieprzekraczalne terminy wprowadzenia danych o osiągnięciach w module EDTP systemu Akademus:
1) osiągnięcia uzyskane w pierwszym półroczu (styczeń-czerwiec) należy zgłosić najpóźniej do końca lipca danego roku, z zastrzeżeniem pkt. 4),
2) osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu (lipiec-grudzień) należy zgłosić najpóźniej do końca stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem pkt. 3) i pkt. 4),
3) osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu roku poprzedzającego ewaluację (w najbliższej ewaluacji będzie to rok 2021) należy zgłosić najpóźniej do 15 grudnia tego roku, w wyjątkowych sytuacjach – tj. w przypadku osiągnięć zrealizowanych w grudniu – do końca tego miesiąca,
4) pracownik, któremu ustaje zatrudnienie w Akademii przed terminem wskazanym w pkt. 1) lub pkt. 2), zgłasza swoje osiągnięcia najpóźniej do ostatniego dnia trwania umowy.
3. Terminy, o których mowa w ust. 2 stosuje się także do obowiązku dostarczania publikacji do Biblioteki.

§4
OBOWIĄZKI WYDZIAŁÓW
1. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad działalnością właściwych im wydziałów w zakresie zadań związanych z prowadzeniem działalności artystycznej i naukowej, w tym nad prawidłową i terminową sprawozdawczością dorobku przez pracowników wydziału.
2. Dziekani wydziałów wyznaczają koordynatorów wydziałowych ds. ewaluacji.
3. Koordynatorzy wydziałowi ds. ewaluacji odpowiedzialni są za:
1) nadzór nad procesem zgłaszania osiągnięć artystycznych i naukowych przez pracowników wydziału do uczelnianej bazy danych, a w przypadku osiągnięć publikacyjnych także do Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
2) weryfikację jakości i poprawności danych (z wyłączeniem opisów bibliograficznych), wprowadzonych do uczelnianej bazy danych przez pracowników wydziału,
3) współpracę z Sekcją ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w zakresie przenoszenia właściwych danych o osiągnięciach pracowników z uczelnianej bazy danych do systemu POL-on i z Biblioteką w zakresie rejestracji publikacji w systemie PBN, celem realizacji obowiązku sprawozdawczego wynikającego z przepisów ogólnych,
4) współpracę z pracownikami, władzami wydziału oraz władzami uczelni na rzecz ustalenia rankingu najważniejszych osiągnięć każdego pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,
5) współpracę z Sekcją ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w zakresie przygotowania Uczelni (w obrębie wydziałów) do ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej w Akademii,
6) współpracę z Sekcją ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w zakresie spraw dotyczących pozyskiwania i ewidencji indywidualnych oświadczeń pracowniczych związanych z prowadzeniem działalności naukowej w Akademii i procesem ewaluacji jakości działalności naukowej.
4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3 w pkt. 1) - 6) dziekan wydziału, za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji, może powierzyć więcej niż jednej osobie.

§5
OBOWIĄZKI SEKCJI DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. EWALUACJI
1. Sekcja ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej, zwana dalej Sekcją, wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Ewaluacji odpowiadają za:
1) organizowanie, monitorowanie i wspieranie całości procesu pozyskiwania, przetwarzania i importowania danych o osiągnięciach artystycznych i naukowych pracowników Akademii w dedykowanych systemach informatycznych i dbanie o jego jednolitość w Akademii,
2) merytoryczne opracowanie zagadnień dotyczących architektury uczelnianej bazy danych,
3) nadzór nad przestrzeganiem terminów zbierania danych i ich importu,
4) importowanie - we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. ewaluacji - danych o osiągnięciach artystycznych, w tym publikacyjnych pracowników do systemu POL-on, celem realizacji obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z przepisów ogólnych,
5) współpracę z jednostkami organizacyjnymi, w szczególności wydziałami i Biblioteką w zakresie przygotowania Akademii do ewaluacji jakości działalności naukowej,
6) współpracę z jednostkami organizacyjnymi, w szczególności wydziałami i Działem Spraw Pracowniczych w zakresie spraw powiązanych z ewaluacją, takich jak zbieranie i raportowanie danych o oświadczeniach pracowniczych (oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie, o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby N, o upoważnieniu Akademii do wykazania osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej w danej dyscyplinie).
7) kontakty z krajowymi, pozauczelnianymi podmiotami zaangażowanymi w procesy ewaluacyjne.
2. Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji jest upoważniony do żądania sprawozdań z działalności wydziałowych koordynatorów ds. ewaluacji.
3. Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji składa Rektorowi raporty o bieżącej działalności Sekcji ds. Ewaluacji przynajmniej raz na pół roku.

§6
OBOWIĄZKI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
1. Biblioteka jest zobowiązana do:
1) dokonywania kwalifikacji dostarczanych publikacji do systemu PBN, zgodnie z kryteriami dotyczącymi publikacji naukowej zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U 2019 poz. 392 z poźn. zm),
2) wprowadzenia informacji o osiągnięciach publikacyjnych do systemu PBN, zgodnie z udzieloną przez autora afiliacją,
3) weryfikacji poprawności opisów bibliograficznych publikacji zgłoszonych w uczelnianej bazie danych,
4) współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Ewaluacji, Sekcją ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej, koordynatorami wydziałowymi ds. ewaluacji w zakresie przygotowania Akademii do ewaluacji jakości działalności naukowej,
5) udzielania pomocy merytorycznej pracownikom Akademii w zakresie prawidłowej rejestracji publikacji.
3. Zadania wymienione w ust.1 pkt. 1) – 3) Biblioteka wykonuje w oparciu o:
1) oryginał publikacji (forma tradycyjna, papierowa),
2) link do pełnego tekstu publikacji, która ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej,
dostarczone przez pracowników zgodnie z §3 ust. l pkt 2).
5. Dyrektor Biblioteki wyznaczy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań, o których mowa w ust.1.

§7
WEJŚCIE w ŻYCIE ZARZĄDZENIA
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Nr 92 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobu naukowego pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
9.06.2020 8:55Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
5.06.2020 8:21Paulina BadowskaPokaż
5.06.2020 8:20Paulina BadowskapublikacjaPokaż