deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.05.2019
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 2/2019 Rady Uczelni im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Załącznik nr 1. Projekt Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ze zmianami Rady Uczelni [PDF]

Załącznik nr 2. Sugestie zmniejszenia liczby i zwiększenia zakresu badawczo-dydaktycznego wydziałów [PDF]

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2019 roku, w obecności sześciu członków, Rada Uczelni przyjęła stanowisko w sprawie projektu statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, przedstawionego Radzie do konsultacji. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone dyskusjami na posiedzeniach Rady w dniach 8, 22 i 30 maja. Za przyjęciem niniejszej uchwały opowiedzieli się wszyscy obecni na posiedzeniu w dniu 30 maja; nieobecność usprawiedliwił wcześniej przedstawiciel studentów.
Rada Uczelni postanowiła zaproponować zmiany w projekcie statutu, ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiając w tekście niniejszej uchwały ogólne omówienie zmian i ich uzasadnienie:
1. Główną troską Rady, prowadzącą do istotnych zmian zapisów przyjętych w opiniowanym projekcie statutu, jest ustanowienie jednolitej i sprzyjającej sprawnemu zarządzaniu struktury kierownictwa administracji ASP; temu służą zmiany sugerowane w paragrafach 52, 53 i 93 projektu (w załączonej propozycji Rady są to: §48, §49 i §93), polegające na wzmocnieniu pozycji dyrektora administracyjnego, który powinien być menedżerem odpowiedzialnym wobec Rektora za całość zarządzania mieniem i procesami wspierającymi główne zadania ASP (badawcze i dydaktyczne). Rada proponuje pozostawić dotychczasowe nazwy: kanclerz i kwestor, przyjęte w środowisku akademickim, a także uwzględnić kanclerza i kwestora wśród funkcji kierowniczych (§ 42) i osób uczestniczących z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu (§ 30). Rada zwraca uwagę, że w przedłożonym jej projekcie statutu utrzymano nazwę „wydział” mimo zasadniczej zmiany roli tej jednostki w świetle obowiązującej ustawy. Skoro istotny zakres obowiązków kanclerza i kwestora pozostaje taki sam, więc Rada nie widzi powodu zmiany nazw tych funkcji.
2. Rada proponuje rezygnację z kadencyjności kanclerza i kwestora. Rektor może odwołać z tych funkcji i powołać na te funkcje w każdym momencie swej kadencji, a wpisywanie kadencyjności do statutu może zniechęcać dobrych kandydatów z dużym doświadczeniem.
3. w paragrafie 42 proponujemy dodatkowy zapis: „2. Stanowiska kierownicze określa regulamin organizacyjny”. Takie rozwiązanie nie wyklucza likwidacji dotychczasowych stanowisk kierowniczych kanclerza i kwestora, ale przenosi te kwestie ze statutu do regulaminu organizacyjnego i prowadzi, zdaniem Rady, do wykreślenia regulacji dotyczących tych stanowisk z przepisów przejściowych w paragrafie 116. Regulamin organizacyjny ma odgrywać kluczową rolę w wyznaczeniu optymalnych ram dla kierowania Uczelnią. w tym kontekście Rada zwraca też uwagę na konieczność redukowania liczby stanowisk podległych bezpośrednio Rektorowi do minimum, które wynika z Ustawy i umożliwia sprawne zarządzanie całością Uczelni.
4. w celu wzmocnienia kontroli Rektora nad zaciąganiem zobowiązań finansowych przez osoby upoważnione, Rada proponuje obniżenie kwoty niewymagającej zgody Rektora do 50 tysięcy złotych (§ 94, 3.).
5. Rada proponuje, by szkołą doktorską kierował dyrektor (a nie kierownik) – ze względu na wysokie ustawowe umiejscowienie szkoły doktorskiej w strukturze Uczelni oraz znaczenie szkoły dla ewaluacji i prestiżu Uczelni;
6. Skład Senatu przedstawiony w paragrafie 30 projektu statutu prowadzi do nadmiernej jego liczebności (42 osoby); źródłem tego jest określenie sztywnych liczb przedstawicieli nauczycieli akademickich każdego wydziału. Ponadto, zarówno wysoka liczebność, jak i konstrukcja składu Senatu są związane z konkretną (dużą) liczbą wydziałów, równą 7. w przypadku senatu uczelni tej wielkości, co ASP, warto rozważyć liczebność minimalną (20 osób) lub nieco większą. Rada Uczelni przedstawia dwa warianty składu Senatu: 20-osobowy i 30-osobowy oraz proponuje, by tylko przedstawiciele profesury reprezentowali wszystkie wydziały (ale w sposób zależny od liczby profesorów na wydziałach). w swej propozycji Rada Uczelni podaje zgodne z ustawą liczby przedstawicieli różnych grup społeczności akademickiej; nie są to jednak liczby ściśle związane z konkretną (obecną) liczbą wydziałów. Rada uważa bowiem, że konieczne jest dokonanie głębokiej zmiany struktury wydziałowej ASP, polegającej na redukcji liczby wydziałów – ze względu na inną pozycję i rolę tych jednostek w obowiązującym prawie w stosunku do poprzedniej sytuacji prawnej; propozycje Rady Uczelni zawiera załącznik nr 2.

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:28Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:26Krzysztof KrólPokaż
3.06.2020 17:21Krzysztof KrólPokaż
2.03.2020 11:56Paulina BadowskapublikacjaPokaż