deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 2.03.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 4/2020 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wskazania kandydatów na Rektora ASP [PDF]

W związku z realizacją jednego ze swoich ustawowych zadań, jakim jest wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat (art. 18 ust. 1 p.5), Rada Uczelni ASP przyjmuje następujący tryb wskazywania kandydatów na Rektora ASP:
1. Rada spotyka się indywidualnie z każdą osobą, zgłaszającą swe zainteresowanie wskazaniem przez Radę i spełniającą formalne warunki kandydowania;
2. spotkanie rozpoczyna się od prezentacji przez potencjalnego Kandydata jego wizji Akademii w kadencji 2020-2024 (do 15 minut), a następnie odbywa się (trwające około godziny) wysłuchanie odpowiedzi potencjalnego Kandydata na pytania dotyczące zarządzania, m.in.
a) budżetu ASP i możliwej jego optymalizacji - zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków,
b) pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (jakie źródła przychodów uczelni poza subwencjami i dotacjami przewiduje Kandydat?)
c) kryteriów podziału subwencji przyznawanych corocznie Uczelni ,
d) proponowanych zmian w zarządzaniu i strukturze organizacyjnej ASP,
e) zmian w wykorzystaniu zasobów ludzkich, szczególnie w obszarze administracji,
f) niezbędnych kompetencji osoby obejmującej stanowisko kanclerza Uczelni,
g) zarządzania majątkiem trwałym Uczelni, w szczególności możliwości poprawy sytuacji lokalowej,
h) tego, co Kandydat będzie uważać za 4 lata za swój sukces, a co za porażkę;
3. na zakończenie ok. 90-minutowego spotkania potencjalny Kandydat formułuje zwięzły (kilkuzdaniowy, do 1000 znaków) program na kadencję 2020-2024, który przekazuje Radzie na piśmie w terminie dwóch dni; nieotrzymanie programu Rada traktuje jako rezygnację potencjalnego Kandydata ze wskazania go przez Radę;
4. po zakończeniu spotkań i otrzymaniu zwięzłych programów na kadencję 2020-2024 podejmowane są i przekazywane poufnie każdemu Kandydatowi z osobna decyzje Rady Uczelni w sprawie wskazania; Rektor i przewodniczący UKW są informowani o fakcie zakończeniu przez Radę procedury wskazywania kandydatów;
5. uchwały o wskazaniu kandydatów na rektora przyszłej kadencji są ujawniane przez przedstawiciela Rady Uczelni podczas posiedzenia Senatu ASP, na którym następuje opiniowanie przez Senat kandydatów na rektora w kadencji 2020-24.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.03.2020 9:58Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna