deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 27.03.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 5/2020 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 27 marca 2020 roku [PDF]

Po przeprowadzeniu procedury prowadzącej do wskazania kandydatów na Rektora ASP i wewnętrznej dyskusji Rady Uczelni, stwierdza się co następuje:
1. Rada spotkała się indywidualnie z każdą z czterech osób, zgłaszających się po takie wskazanie. w dniach 11 i 16 marca 2020 roku przeprowadzono rozmowy w trybie i zakresie określonym w uchwale Rady Uczelni nr 4/2020.
2. Przygotowanie do spotkania, zaangażowanie w sprawy Akademii i przebieg dyskusji były w przypadku każdego zgłaszającego się godne podkreślenia i wysokiej oceny. Rada składa swoim rozmówcom podziękowanie i wyrazy uznania.
3. w związku z powyższym, kandydatami na Rektora ASP wskazanymi jednogłośnie przez Radę są:
dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP,
prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk,
dr hab. Iwona Demko, prof. ASP,
prof. dr hab. Józef Murzyn.
4. Zgodnie z uchwałą nr 4/2020 każdy Kandydat przekazał Radzie zwięzły (ok. 1000 znaków) program na kadencję 2020-2024; programy te stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
5. Rada Uczelni zobowiązuje przewodniczącego do przekazania każdemu Kandydatowi decyzji Rady Uczelni w sprawie wskazania oraz do poinformowania JM Rektora ASP i Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej o zakończeniu przez Radę procedury wskazywania kandydatów, a także do prezentacji niniejszej uchwały i ujawnienia wskazanych Kandydatów podczas posiedzenia Senatu ASP, na którym nastąpi opiniowanie kandydatów na rektora w kadencji 2020-24.

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Załącznik do uchwały nr 5/2020 Rady Uczelni ASP w Krakowie – zwięzłe programy wyborcze kandydatów wskazanych przez Radę

Prof. ASP dr hab. Bogdan Achimescu:
Cele na kadencję 2020-24 dzielę na strategiczne, które podejmę w perspektywie ich
ponad kadencyjnego biegu oraz przygotowawcze, których realizację przewiduję na czas
kadencji i które podporządkowuję celom strategicznym.
Do celów długoterminowych zaliczam wzmocnienie ASP: środowiskowe, infrastrukturalne, modernizacyjne. Priorytet w tym zakresie stanowią starania o nowy kampus, zwinna oferta dydaktyczna oraz zbudowane obecności na scenie kulturalnej Polski.
Podjęcie tej wizji wymaga pracy zaufanych profesjonalistów: kanclerza i kwestora, a także stabilizacji, bezpieczeństwa socjalnego, klarownych relacji służbowych, transparencji i
komunikacji, nowoczesnych, narzędzi zarządczych, rzetelnej sprawozdawczości, sensownego
podziału środków i otwartości na współpracę.
Za porażkę kadencji uważałbym tkwienie w trybie niedecyzyjnym, naprawczym, doraźnym. Moim sukcesem będą szczęśliwi studenci i pracownicy, którzy zadowolenie z miejsca studiów i pracy zamienią na impulsy rozwojowe.

 

Prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk:
Rektorski program kadencji 2020-2024
Moim celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej rozwojowi członków społeczności w tworzeniu (T), uczeniu (się) (U) i upowszechnianiu sztuki (US), realizowanych w opartej na wspólnocie celów współpracy (W) ze społeczeństwem, władzami lokalnymi, biznesem i innymi ośrodkami kultury, w szczególności poprzez budowanie:
1. jasnych i prostych struktur i procedur realizowania TUUSW
2. ścieżek informacji kształtujących struktury i procedury oraz zwrotnych, weryfikujących ich skuteczność we wspieraniu TUUSW
3. transparentnych algorytmów podziału środków
4. Infrastruktury dostosowanej do wymogów TUUSW, ze szczególnym naciskiem na dostępność dla osób niepełnosprawnych
Metody realizacji celów statutowych (USSW) tworzy i koordynuje kolegium prorektorów:
- ds. badań i ewaluacji (T)
- ds. kształcenia (U)
- ds. upowszechniania dorobku (US)
- ds. współpracy (W)
Infrastruktura, struktury i procedury administracyjne są tworzone i są zarządzane przez kanclerza w zgodzie z wytycznymi kolegium prorektorów.
Budowanie wartości i chwały Akademii pozostaje w rękach wszystkich związanych z nią artystów, od adeptów po nestorów.

 

Prof. ASP dr hab. Iwona Demko:
Program na kadencję 2020-2024
1. Powołanie trzeciego prorektora/y ds. rozwoju i inwestycji (strategicznie planującego m.in. nowe rozwiązania lokalowe).
2. Współdziałanie uczelni z otoczeniem – współpraca z instytucjami kultury, władzami
samorządowymi, przedsiębiorcami, połączona z edukacją regionu.
3. Budowanie widoczności uczelni – szeroko zakrojona promocja.
4. Powołanie pełnomocniczki/ka ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu oraz pomoc
psychologiczna dla studentek/tów.
5. Umożliwienie sprzedaży prac studenckich.
6. Łączenie galerii ze studentkami/tami (od 5 roku do 2 lat po studiach).
7. Utworzenie pracowni gościnnej prowadzonej przez uznane artystki/tów.
8. Utworzenie międzywydziałowej, interdyscyplinarnej katedry teoretycznej.
9. Przygotowanie do “życia po akademii”, promowanie dyplomantek/tów (np. coroczny katalog z dyplomami).
10. “Otworzenie okien na świat” w Sali Frycza.
11. Szkolenia dla pracownic/ków i pakiety socjalne.
12. Wprowadzenie Dostępności Plus.
13. Rekonstrukcja konserwatorska pracowni Boznańskiej.

 

Prof. dr hab. Józef Murzyn:
Program ramowy kandydata na Rektora ASP na kadencję 2020 – 2024
I. Nauka i Sztuka – Uczelnia aktywna nie reaktywna! Zdolna inicjować i moderować poważny dyskurs artystyczny i kulturowy. Mała ale silna, dobrze zorganizowana i zarządzana.
Potencjał Akademii pozwala na większą rangę i zasięg wystaw, publikacji i projektów
artystycznych. Możliwości nie są w pełni wykorzystywane. Należy wprowadzić ASP
w nowe rejony naukowego i artystycznego obiegu. Priorytet: wysoko punktowane projekty, duże, międzykierunkowe, interdyscyplinarne, międzyinstytucjonalne, realizowane z partnerami zewnętrznymi, w tym międzynarodowe.
II. Dydaktyka – Rozwój pojmowany jako doskonalenie programów i metod. Jakość nie ilość.
Przyrost jakości = wzrost finansowania.
Różnorodność programowa i kadrowa. Przyspieszenie awansu naukowego i dydaktycznego młodych pracowników. Możliwości wyboru promotorów także spośród doktorów jako element merytorycznej konkurencji kadry, zmieniający spetryfikowany, powolny system awansu pracowników naukowo-dydaktycznych.
III. Finanse Uczelni
Sytuacja finansowa oraz wymogi konkurencyjne sprawiają, że niezbędne jest stworzenie adekwatnego modelu uczelni łączącego klasyczny model uczelni humboldtowskiej z modelem uniwersytetu III generacji. Stwarza to konieczność wprowadzenia nowoczesnego systemu zarządzania i racjonalizacji wydatków z otwarciem na OSG oraz poszukiwaniem pozasubwencyjnych źródeł finansowania.
Plan finansowy budowany ”od dołu”, oparty o rzeczywiste potrzeby i racjonalnie
nakreślone plany rozwojowe wydziałów.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 13:58Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
3.06.2020 13:53Paulina BadowskapublikacjaPokaż