deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.01.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 2/2020 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF] [WORD]

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje następujące propozycje zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, przekazane przez Biuro Rektora i Kanclerza ASP w dniu 16 stycznia 2020 roku:
a) § 74 zmiana zapisu – ust. 3 – winno być: Senat ustala programy studiów podyplomowych na podstawie projektu programu przedłożonego przez dziekana, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału /zmianę proponuje mgr Elżbieta Mroziak/;
b) § 74 zmiana zapisu – ust. 5 – winno być: zasady prowadzenia oraz programy innych form kształcenia ustala rektor. / zmianę proponuje mgr Elżbieta Mroziak/;
c) § 15 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: ust. 4 zd. 1 nie stosuje się do kierowników jednostek ogólnouczelnianych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 12-16. Zatrudnienie kierowników jednostek ogólnouczelnianych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 12-16 i przydzielanie im zadań odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy i regulaminu organizacyjnego. /zmianę proponuje mgr Monika Maj/;
d) § 105 ust. 3. Prawo wnioskowania do senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa przysługuje radom wydziałów uczelni – dodaje się – oraz Rektorowi ASP w Krakowie./zmianę proponuje JM Rektor/.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:26Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:21Krzysztof KrólPokaż
3.03.2020 9:46Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
28.02.2020 11:32Paulina BadowskapublikacjaPokaż